MTF:s årsmöte 10 oktober 2023

Välkomna till årsmötet som hålls i samband med Medicinteknikdagarna!

Tid: Tisdag 10 oktober 2023, klockan 17:15-18:30

Plats: Sune Bergströms aula, BioClinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset 

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Godkännande av föredragningslista.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Årsmötets utlysning.
 6. Anmälan av övriga frågor.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Årsredovisning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 11.  Förslag om stadgeändringar.
 12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023/2024.
 13. Val av ledamöter och suppleanter till MTF:s styrelse. Se valberedningens förslag på MTF:s hemsida, alternativt kontakta kansliet (se nedan).
 14. Val av revisorer och valberedning, samt sammankallande för dessa.
 15. Serviceavgift för medlemskap.
 16.  Inkomna motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2022/2023 och verksamhetsplan 2023/2024 kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. 

Motioner till årsmötet sänds senast den 3 oktober till mtf@sls.se