Årsmöte onsdag 5 okt 2022 kl. 17:15-18:30

Föreningens årsmöte ägde rum den 5 oktober 2022 i Stora salen, Kulturens Hus, Luleå

Föredragningslista:

1. Årsmötet öppnas.
2. Godkännande av föredragningslista.
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Årsmötets utlysning.
6. Anmälan av övriga frågor.
7. Verksamhetsberättelse
8. Årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Förslag om stadgeändringar
12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022/2023
13. Val av ledamöter och suppleanter till MTF:s styrelse. Se valberedningens förslag på MTF:s hemsida, alternativt kontakta kansliet (se nedan).
14. Val av revisorer och valberedning, samt sammankallande för dessa.
15. Serviceavgift för medlemskap.
16. Inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2021/2022

Verksamhetsplan 2022/2023