Möt Lucy Robertshaw

MTFare som värnar om användaren säkerhet och helheten

English will follow

Lucy Robertshaw är MTF medlem, entreprenör och människa med enastående engagemang i flera forum bland annat RAPS, Life Science in Sweden och varit inbjuden som en av talarna i på konferensen ”Financing the Future of Life Sciences in the EU”.  

Entreprenören

Lucy är en engagerad entreprenör som brinner för samarbete och transparens, med användarna i fokus. Hon har gedigen erfarenhet från affärsutveckling och ledarskap inom läkemedelsindustrin, medicinteknik branschen och vården. Genom sitt arbete har hon byggt upp ett strakt kontaktnät i Storbritannien, Skandinavien, stora delar av europa och nordamerika. Hon är tillexempel medlem i the British Swedish Chamber of Commerce.

Läs mer på företagets hemsida LJR

Nätverk och engagemang

Som medlem i MTF är Lucy en viktig representant för näringslivet och bidrar med värdefullt engagemang i fokusgruppen för nätverkande och nationell samverkan. Lucy bygger ständigt vidare på sitt nätverk bland annat genom hemsidan Life Science In Sweden.

Här är några av Lucys medverkanden: 

 

  • Maj 2023 Medverkade som expert i en grupp som validerade frågor och svar till certifiering i regelverket MDR. Organisatör RAPS

 

  • Och nästa medverkande blir alltså som talare i expertpanel på konferensen "Financing the Future of Life Sciences in the EU" som hålls den 26 juni 09:30-12:00  Hotel Elite Carolina Tower, Solna.  Läs mer om  ”Financing the Future of Life Sciences in the EU”.  

 

Foto: Lucy Robertshaw
Text: Carolinn Olsson

  

Meet Lucy Robertshaw

MTF member that protects safety and holistic point of view

Lucy Robertshaw is an MTF member, entrepreneur and person with outstanding involvement in several forums including RAPS, Life Science in Sweden and was invited as one of the speakers at the conference "Financing the Future of Life Sciences in the EU".

The entrepreneur

Lucy is a committed entrepreneur who is passionate about collaboration and transparency, with the users in focus. She has solid experience from business development and leadership in the pharmaceutical industry, the medical technology industry and healthcare. Through her work, she has built up an extensive network of contacts in Great Britain, Scandinavia, large parts of Europe and North America. She is, for example, a member of the British Swedish Chamber of Commerce.

Read more at website LJR

Networking and engagement

As a member of MTF, Lucy is an important representative of the business community and contributes with valuable involvement in the focus group for networking and national cooperation. Lucy is constantly building on her network through, among other things, the website  Life Science In Sweden.

Here are some of Lucy's latest activities:

 

  • May 2023 Participated as an expert in a group that validated questions and answers for certification in the MDR regulations. Organizer RAPS.

 

  • And the next participant will therefore be a speaker in an expert panel at the conference "Financing the Future of Life Sciences in the EU" which will be held on June 26, 09:30-12:00 Hotel Elite Carolina Tower, Solna. Read more about "Financing the Future of Life Sciences in the EU".

Photo: Lucy Robertshaw
Text: Carolinn Olsson