MTF - medlemmar i sjukvården

En stor del av föreningens medlemmar arbetar på medicintekniska enheter i landsting runt om i Sverige. Enheternas storlek varierar från 2-3 ingenjörer på ett mindre sjukhus till 50-100 ingenjörer på ett större.

Arbetsuppgifterna skiftar beroende på enheternas storlek. Fokuseringen ligger dock på tekniskt support av sjukvårdens medicintekniska utrustning och system. På de större sjukhusen blir ingenjörerna mer specialiserade inom ett visst område som t.ex. röntgen, dialys, fysiologi och anestesi. På de mindre blir ingenjören mer allround.

Generellt sett är den medicintekniska ingenjörens arbetsuppgifter:

Upphandling
I en upphandlingsprocess finns många tekniska faktorer att ta hänsyn till. Medicinteknikern har ofta en nyckelfunktion i den grupp som har till uppgift att specificera och utvärdera den nya utrustningen. Det kan handla om att titta på risker för patient och personal eller att utvärdera behovet av mediaförsörjning.

Leveranskontroll
All ny utrustning kontrolleras löpande med avseende på el, gas, strålning, handhavande m.m. Varje exemplar märks och registreras i en databas, där man sedan journalför alla tekniska händelser under utrustningens livslängd.

Service och underhåll
Här ligger tyngdpunkten av arbetet för de flesta ingenjörer. Mycket av den medicintekniska utrustningen har hög komplexitet och kräver specialistutbildning på fabrik, servicecenter och hos våra leverantörer.

Utbildning
Kraven på att vårdpersonalen ska kunna handa den alltmer avancerade utrustningen ökar. Den medicintekniska ingenjören får ofta rollen som utbildare eftersom han också har kunskaper om teknikens möjligheter och begränsningar. Att delta i kvalitetssäkring och som teknikstöd för vårdpersonalen blir allt viktigare.

Forskning och utveckling
Den forskning och utveckling som finns ute i sjukvården är ofta praktiskt betingad och initierad av ett lokalt behov. Det kan handla om att stötta ett projekt eller avhandlingsarbete på en klinik. Det kan också vara att ta fram en förbättring på en redan befintlig utrustning.