Specifika krav förmedicinsk civilingenjör/teknisk master

ÖVERSIKT AV KRAV FÖR CERTIFIERING TILL MEDICINSK CIVILINGENJÖR/TEKNISK MASTER

 • Avklarad grundexamen.
 • Specificerade kurser inom/utöver grundexamen om minst 30 kurspoäng enligt nedan.
 • Kvalificerad yrkeserfarenhet.

GRUNDLÄGGANDE KRAV
För civilingenjör gäller att sökande ska ha examen från civilingenjörsutbildning vid svensk högskola/universitet eller likvärdig examen från svensk eller utländsk högskola/universitet vilken tidigare bedömts likvärdig av Högskoleverket (HSV) eller fr o m 2013-01-01 av Universitets- och högskolerådet (UHR).

För teknisk master gäller att sökande ska ha genomgått minst 2-årig teknisk masterutbildning svensk högskola/universitet eller har examen från utländsk högskola/universitet med 3-årig teknisk högskoleingenjörsutbildning som grund, det vill säga Bachelorexamen som bas, vilken bedömts likvärdig av Högskoleverket.

KRAV PÅ AVKLARADE KURSER
Vid bedömningen av meritvärdet från genomgångna fristående kurser arbetar Certifieringskommittén med kurspoäng (kp).

Poäng (p) från universitets- och högskolekurser enligt det äldre systemet omräknas till kurspoäng genom multiplikation med en faktor 1,5.

Högskolepoäng (hp) från universitets- och högskolekurser enligt nuvarande ECTS-system motsvaras 1:1 av lika många kurspoäng.

För utbildningar utanför universitets- och högskolevärlden, som därför saknar tilldelade poäng/högskolepoäng, tilldelar Certifieringskommittén respektive utbildning kurspoäng motsvarande den aktuella utbildningens bedömda omfattning.

Kurser kategoriseras som Typ 1 respektive Typ 2 enligt följande:

Kurser Typ 1:
Kurser i medicin, medicinteknik och säkerhet i hälso- och sjukvården inom/utöver grundexamen som behandlar följande områden:

 • Anatomi och fysiologi
 • Medicinteknisk säkerhet/Systemsäkerhet
 • Grundkurs medicinteknik
 • Regelverk inom medicinteknik
 • Riskhantering
 • Kvalitetsledningssystem

För certifiering krävs att kurser Typ 1 ska uppgå till minst 15 kurspoäng.

Kurser Typ 2:
Kurser som behandlar ämnen (utöver Typ 1-kurser) som är viktiga för medicinteknisk verksamhet i hälso- och sjukvården inom följande områden:

 • Kurser i olika tekniska specialämnen med relevans för medicinteknisk verksamhet. Det kan vara kurser i datateknik, elektronik, strömningslära, mätteknik, hälsoinformatik eller motsvarande.
 • Utrustningsspecifika utbildningar.
 • Kurser inom företagsekonomi, ledarskap, underhållsteknik, inköpsjuridik, upphandlingsmetodik, MT-management,  livscykelkostnad etc.
 • Kurser som ingår i forskarutbildning exempelvis vetenskapsteori och – metod.
 • Dokumenterad erfarenhet av medicinteknisk verksamhet i ledande ställning inom sjukvård eller industri kan av Certifieringskommittén också bedömas helt eller delvis uppfylla minimikraven under denna kategori av utbildningar.

För certifiering krävs att kurser Typ 2 ska uppgå till minst 15 kurspoäng.

Typ 1- och Typ 2-kurserna ska vara högskole-/universitetskurser eller andra kurser som till exempel MTF kurser eller kurser från andra föreningar, kursinstitut/myndigheter eller företag.

För certifiering krävs också att omfattningen av genomgångna kurser av Typ 1 och Typ 2 tillsammans ska uppgå till minst 30 kurspoäng.

KRAV PÅ KVALIFICERAD YRKESERFARENHET
Krav ställs normalt på minst 3 års aktivt kvalificerat medicintekniskt arbete inom hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifterna ska ha utförts under kvalificerad handledning.

För person verksam inom medicinteknisk industri och/eller forskning och utveckling kan, efter bedömning av Certifieringskommittén, en del av yrkeserfarenheten från denna tillgodoräknas den sökande, förutsatt att den medicintekniska verksamheten varit kliniskt inriktad. Minst ett år ska dock utgöras av kvalificerat medicintekniskt arbete inom hälso- och sjukvård.

TITEL PÅ DIPLOM
Efter godkänd certifiering utfärdas diplom som intygar att NN är godkänd enligt MTF:s REGELVERK FÖR CERTIFIERING TILL MEDICINSK CIVILINGENJÖR/TEKNISK MASTER.