Specifika krav för medicinteknisk basnivå

ÖVERSIKT AV KRAV FÖR CERTIFIERING TILL MEDICINTEKNISK BASNIVÅ

 • Specificerade kurser om minst 30 kurspoäng enligt nedan
 • Kvalificerad yrkeserfarenhet

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Utbildning i medicin och medicinteknik (kurser typ 1 nedan) kompletterat med kurser i andra ämnen viktiga för medicinteknisk verksamhet (kurser typ 2 nedan).

Att ha arbetat inom medicinteknisk verksamhet under ledning av kvalificerad medicinteknisk kompetens.

KRAV PÅ AVKLARADE KURSER
Vid bedömningen av meritvärdet från genomgångna fristående kurser arbetar Certifieringskommittén med kurspoäng (kp).

Poäng (p) från universitets- och högskolekurser enligt det äldre systemet omräknas till kurspoäng genom multiplikation med en faktor 1,5.

Högskolepoäng (hp) från universitets- och högskolekurser enligt nuvarande ECTS-system motsvaras 1:1 av lika många kurspoäng.

För utbildningar utanför universitets- och högskolevärlden, som därför saknar tilldelade poäng/högskolepoäng, tilldelar Certifieringskommittén respektive utbildning kurspoäng motsvarande den aktuella utbildningens bedömda omfattning.

Kurser kategoriseras som Typ 1 respektive Typ 2 enligt följande:

Kurser Typ 1:
Kurser medicin, medicinteknik och säkerhet i hälso- och sjukvården
inom/utöver slutförd gymnasieutbildning som behandlar följande områden:

 • Anatomi och fysiologi
 • Medicinteknisk säkerhet/Systemsäkerhet
 • Grundkurs medicinteknik
 • Regelverk inom medicinteknik
 • Riskhantering
 • Kvalitetsledningssystem

För certifiering krävs att kurser typ 1 ska uppgå till minst 15 kurspoäng.

Kurser Typ 2:
Kurser som behandlar ämnen (utöver typ 1 kurser) som är viktiga för
medicinteknisk verksamhet i sjukvården inom följande områden:

 • Kurser i olika tekniska specialämnen med relevans för medicinteknisk verksamhet. Det kan vara kurser i datateknik, elektronik, strömningslära, mätteknik, hälsoinformatik eller motsvarande.
 • Utrustningsspecifika utbildningar.
 • Kurser inom företagsekonomi, ledarskap, underhållsteknik, inköpsjuridik, upphandlingsmetodik, MT-management, livscykelkostnad etc.
 • Kurser som ingår i forskarutbildning exempelvis vetenskapsteori och metod.
 • Dokumenterad erfarenhet av medicinteknisk verksamhet i ledande ställning inom sjukvård eller industri kan av Certifieringskommittén också bedömas helt eller delvis uppfylla minimikraven under denna kategori av utbildningar.

För certifiering krävs att kurser Typ 2 ska uppgå till minst 15 kurspoäng.

Typ 1- och Typ 2-kurserna ska vara högskole-/universitetskurser eller andra kurser som till exempel MTF kurser eller kurser från andra föreningar, kursinstitut/myndigheter eller företag.

För certifiering krävs också att omfattningen av genomgångna kurser av Typ 1 och Typ 2 tillsammans ska uppgå till minst 30 kurspoäng.

KRAV PÅ KVALIFICERAD YRKESERFARENHET
Krav ställs normalt på minst 5 års aktivt kvalificerat medicintekniskt arbete inom hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifterna ska ha utförts under kvalificerad handledning.

För person verksam inom medicinteknisk industri och/eller forskning och utveckling kan, efter bedömning av Certifieringskommittén, en del av yrkeserfarenheten från denna tillgodoräknas den sökande, förutsatt att den medicintekniska verksamheten varit kliniskt inriktad. Minst ett år ska dock utgöras av kvalificerat medicintekniskt arbete inom hälso- och sjukvård.

DIPLOM
Efter godkänd certifiering utfärdas diplom som intygar att NN är godkänd enligt MTF:s REGELVERK FÖR CERTIFIERING TILL MEDICINTEKNISK BASNIVÅ.