Specifika krav för medicinsk ingenjör/kandidatexamen

Översikt av krav för certifiering till medicinsk ingenjör/kandidatexamen

 • Avklarad grundexamen.
 • Specificerade kurser inom/utöver grundexamen om minst 30 kurspoäng enligt nedan.
 • Kvalificerad yrkeserfarenhet.

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Sökande ska ha avlagt högskoleingenjörsexamen på 3-årig utbildning vid svensk högskola/universitet, eller teknologie kandidatexamen, teknologie magisterexamen eller Bachelorexamen eller ha likvärdig examen från svensk eller utländsk högskola/universitet, vilken tidigare bedömts likvärdig av Högskoleverket (HSV) eller fr o m 2013-01-01 av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Kompletteringskrav för 2-årig högskoleingenjörsutbildning
För högskoleingenjörer med 2-årig utbildning är krav på kvalificerad yrkeserfarenhet som medicinteknisk ingenjör utökat till 4 år plus minst 15 hp extra kurser. Jämför med innehållet i typ 1- eller typ 2-kurser nedan.

KRAV PÅ AVKLARADE KURSER
Vid bedömningen av meritvärdet från genomgångna fristående kurser arbetar Certifieringskommittén med kurspoäng (kp).

Poäng (p) från universitets- och högskolekurser enligt det äldre systemet omräknas till kurspoäng genom multiplikation med en faktor 1,5.

Högskolepoäng (hp) från universitets- och högskolekurser enligt nuvarande ECTS-system motsvaras 1:1 av lika många kurspoäng.

För utbildningar utanför universitets- och högskolevärlden, som därför saknar tilldelade poäng/högskolepoäng, tilldelar Certifieringskommittén respektive utbildning kurspoäng motsvarande den aktuella utbildningens bedömda omfattning.

Kurser kategoriseras som Typ 1 respektive Typ 2 enligt följande:

Kurser Typ 1:
Kurser i medicin, medicinteknik och säkerhet i hälso- och sjukvården inom/utöver grundexamen som behandlar följande områden:

 • Anatomi och fysiologi
 • Medicinteknisk säkerhet/Systemsäkerhet
 • Grundkurs medicinteknik
 • Regelverk inom medicinteknik
 • Riskhantering
 • Kvalitetsledningssystem

För certifiering krävs att kurser Typ 1 ska uppgå till minst 15 kurspoäng.

Kurser Typ 2:
Kurser som behandlar ämnen (utöver Typ 1-kurser) som är viktiga för medicinteknisk verksamhet i hälso- och sjukvården inom följande områden:

 • Kurser i olika tekniska specialämnen med relevans för medicinteknisk verksamhet. Det kan vara kurser i datateknik, elektronik, strömningslära, mätteknik, hälsoinformatik eller motsvarande.
 • Utrustningsspecifika utbildningar.
 • Kurser inom företagsekonomi, ledarskap, underhållsteknik, inköpsjuridik, upphandlingsmetodik, MT-management,  livscykelkostnad etc.
 • Kurser som ingår i forskarutbildning exempelvis vetenskapsteori och metod.
 • Dokumenterad erfarenhet av medicinteknisk verksamhet i ledande ställning inom sjukvård eller industri kan av Certifieringskommittén också bedömas helt eller delvis uppfylla minimikraven under denna kategori av utbildningar.

För certifiering krävs att kurser Typ 2 ska uppgå till minst 15 kurspoäng.

Typ 1- och Typ 2-kurserna ska vara högskole-/universitetskurser eller andra kurser som till exempel MTF kurser eller kurser från andra föreningar, kursinstitut/myndigheter eller företag.

För certifiering krävs också att omfattningen av genomgångna kurser av Typ 1 och Typ 2 tillsammans ska uppgå till minst 30 kurspoäng.

KRAV PÅ KVALIFICERAD YRKESERFARENHET
Krav ställs normalt på minst 3 års aktivt kvalificerat medicintekniskt arbete inom hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifterna ska ha utförts under kvalificerad handledning.

För person verksam inom medicinteknisk industri och/eller forskning och utveckling kan, efter bedömning av Certifieringskommittén, en del av yrkeserfarenheten från denna tillgodoräknas den sökande, förutsatt att den medicintekniska verksamheten varit kliniskt inriktad. Minst ett år ska dock utgöras av kvalificerat medicintekniskt arbete inom hälso- och sjukvård.

TITEL PÅ DIPLOM
Efter godkänd certifiering utfärdas diplom som intygar att NN är godkänd enligt MTF:s REGELVERK FÖR CERTIFIERING TILL MEDICINSK INGENJÖR/KANDIDATEXAMEN.