Forum för kollegial samvaro

Läkaresällskapet i Lund är sedan 150 år ett forum för kollegial samvaro och vetenskapligt utbyte mellan läkare och medicinare i Skåne.

Läkaresällskapet i Lund stiftades 1862. Det är ett lokalt läkarsällskap för Sydsverige, med säte i Locus Medicus.

Läkaresällskapet i Lund ingår i Svenska Läkaresällskapet och har representation i dess fullmäktige. Sällskapet har under sin verksamhet tagit emot donationer, vars ändamål är att främja medicinsk forskning, utveckling och utbildning. Sällskapet har dessutom insatts som förmånstagare i testamenten. Vi uppbär inga statliga bidrag.

Läkaresällskapet i Lund tar med tacksamhet emot alla gåvor – stora som små. Klicka här för att ge en gåva.

I samarbete med Sparbanken Öresund i Lund samordnas tillgångarna i en samförvaltning. Avkastning ger möjlighet till årliga anslag och stipendier till unga lovande läkare för deras forskning eller vidareutbildning. Vi delar också ut resestipendier.

Läkaresällskapet i Lund utser årligen genom en särskild kommitté en kandidat för mottagande av Anna-Greta Crafoords pris, vilket premierar ett större vetenskapligt arbete, vanligen avhandlingsarbete, framlagt under föregående år.

Läkaresällskapet i Lund har också till uppgift att främja umgänge och samverkan, information, utbildning och stimulans till forskning för dem som är intresserade av och knutna till medicinsk verksamhet, forskning, utveckling och utbildning. Sällskapets aktiviteter är till för såväl gammal som ung och aktivt samarbete sker med Medicinska Föreningen Lund-Malmö.

Läkaresällskapet i Lund håller regelbundna medlemsmöten, i regel tredje torsdagen i månaden under terminerna. Mötena avslutas med gemensam måltid. I maj månad har Läkaresällskapet gemensamt möte med Kungliga Fysiografiska Sällskapet.

Hedersledamöter

 •         Stig Persson
 •         Carl Brechter
 •         Ebba Fischer
 •         Hans-Bertil Hansson
 •         Bengt Lindskog
 •         Eric Lindstedt
 •         Thorvald Löfkvist
 •         Margareta Nilsson
 •         Håkan Westling
 •         Frank Wollheim
 •         Birgitta Castor
 •         Bengt Jepsson