Rodenstamska stiftelsen för forskning inom urologi och särskilt prostatacancer

Bidrag till forskning inom Urologi och särskilt prostatacancer kan sökas via Läkarsällskapet i Lund.

Om Rodenstamska stiftelsen

Styrelsen består av Anders Bjartell, ordf, Bengt Jeppsson sekr, och ledamöter: Ola Ohlsson, Dag Lundberg och Mats Rodenstam.

Medel förvaltas av Läkarsällskapet i Lund och Sparbanken Skåne.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är forskare verksamma inom Region Skåne och Lunds  Universitet. Stiftelsen prioriterar sökande som ännu ej erhålit anslag i nationell eller internationell konkurrens.

Hur söker jag?

Ansökan skall lämnas in elektroniskt i pdf-format senast den 1 december 2022.

Din ansökan skall åtföljas av följande handlingar:

  • forskningsplan på maximalt 4 A4-sidor
  • CV på maximalt 2 A4-sidor
  • kort redogörelse för  hur medlen ska disponeras.

Beviljade medel kan disponeras under 2 år från beviljande datum.
En redovisning av hur anslaget har förbrukats skall sändas till styrelsen inom 3 år.

Anvisningar till ansökan

Den skall innehålla datum, projektets titel, sökandes titel, namn, födelsedatum, adress till institution eller klinik till vilken sökande är knuten, E-post och telefon.

Ange sökt belopp och uppgifter om andra anslag som erhållits eller sökts.

Utbetalning: institutions- eller klinikadress 

Ansökan sändes till forskningsförvaltare Walter Fischer med adress: w.fischer@telia.com.