Professor Bengt Lindskogs stiftelse

Välkommen till Bengt Lindskogs fond!

Ämnesområde: Medicinens historia & språkvård
Ändamål: Främst yngre forskare i medicinens historia och språkvård
Utdelning: 30 000
Kontakt: ola.nived@med.lu.se

Till följd av coronapandemin har stiftelsens ekonomiska förutsättningar ändrats varför medicinhistoriskt pris och stipendier utdelas efter ansökning i december 2021

Fonden delar ut bidrag till forskning inom medicinens historia och språkvård. Ojämna år utdelas ett större pris på förslag från Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. Stipendier för forskning inom medicinhistoria delas ut via Läkaresällskapet i Lund och främst tänkta till yngre forskare i karriären med verifierad forskningsuppgift. Ansökan bör åtföljas av CV, referenser, uppgift om tidigare erhållet stipendium från Läkaresällskapet i Lund, budget och övriga relevanta handlingar. Medlemmar i Läkaresällskapet i Lund har företräde. Stipendiat förutsättes redovisa resultatet till Läkaresällskapets styrelse inom ett år.

Se även www.bengtlindskogsstiftelse.se.

Ansökningsblankett för Bengt Lindskogs medicinhistoriska stipendium

För medlemmar i Läkaresällskapet i Lund utlyses årligen stipendier för studier i medicinhistoria i samband med Sällskapets övriga stipendier med deadline vanligen i januari månad. Ansökningsblankett skickas in elektroniskt till fondsekreteraren alternativt till:

Styrelsen för Läkaresällskapet i Lund
Locus Medicus Lundensis
Tunavägen 5
223 62 Lund

Ansökan ska vara Läkaresällskapet tillhanda senast i annonseringen angivet datum. Behåll en kopia själv! 

Icke medlemmar i Läkaresällskapet i Lund kan söka bidrag avsedda för forskare och aktiviteter inom fondens ändamål. Detta kan även ske utan särskild ansökningstid efter kontakt med fondens administratör, som f.n. är Bengt Lindskog (Adress: Lärkvägen 114, 245 62 Hjärup. Tel: 040-464950 Epost: probelig[at]gmail.com). I ansökan bör ingå redovisning av aktuellt projekt med motivering, kostnadsberäkning och redovisning samt ev. övriga relevanta, stödjande handlingar. Storleken på anslag är f.n. begränsad. I bedömning av alla anslag deltar vetenskapliga rådet.