Fonder & Stipendier

Sök stöd ur våra fonder till forskningsprojekt och studieresor.

Frågor kring nedanstående stipendier skickas till vice sekreteraren.

Läkarstudentstipendium

Sex stipendier om 5000 kr delas ut per termin till studieresa, utomlands eller inom Sverige, eller till forskningsprojekt i samband med examensarbete. Sökande skall vara studenter vid Medicinska fakulteten som är medlemmar i Läkaresällskapet i Lund. Student från tidigare termin prioriteras framför student på senare termin. Sökande student får inte vara registrerad doktorand.

Ansökningsperioden för vårens stipendier är slut. Nya stipendier kungörs efter sommaren!

Läs mer här

Resestipendiefonden

Stöder forskning och utbildning inom Läkaresällskapet i Lund, främst genom utdelning av bidrag till studieresor inom Sverige och utrikes, eller till vetenskaplig undersökning. Sökande skall vara ledamot av Läkaresällskapet i Lund. Ansökan sker via dess styrelse, som utlyser stipendierna en gång per termin. Stipendier ges till alla discipliner. Efter sammanslagning av Resestipendiefonden med några mindre fonder finns numera speciellt utrymme inom ämnena Neurologi, Transfusionsmedicin (Bengt Löws fond) samt Anestesi (Eric Nilssons fond). Årlig utdelning c:a 140.000:-.

Stig Radners resestipendiefond för medicine kandidater ingår nu även här, utlysning och ansökningar ombesörjas av Medicinska Föreningen.

Ansökningsperioden för vårens stipendier är slut. Nya stipendier kungörs efter sommaren!

Läs mer här

Fonder

Läkaresällskapet i Lund förvaltar nedan angivna fonder/stiftelser i samarbete med Sparbanken Skåne. Beslut om utdelning av fondmedel tas av styrelsen för Läkaresällskapet i Lund efter förslag från förslagsnämnd/förslagställare i respektive fond. Kontaktperson/ordförande för nämnden i respektive fond anges i tabellen liksom den summa som planeras delas ut för verksamhetsåret (från juli år 1 t.o.m. juni år 2). Annonsering sker under oktober år 1. För flertalet fonder fattas beslut om tilldelning av styrelsen för Läkaresällskapets i Lund i februari år 2. Deadline för ansökan fastställs av ordföranden i respektive nämnd liksom format av ansökan. En normerande blankett rekommenderas. (Klicka här för blankett!) Sökandes e-postadress skall anges liksom bankkonto för eventuella anslag upp till 15 000 kronor.

Ämnesområde Namn Ändamål Utdelning Kontakt
Barncancer Jonasfonden Barncancer, spec medulloblastom. Forskning, resor, stipendier. 72 000 anne-karin.guth@lund.se
Farmakologi Lundberg och Flerons fond Forskning läkemedelsbiverkan 95 000 patrik.midlov@med.lu.se
Infektionsmedicin Folke Nordbrings stiftelse Resor, unga forskare i Sverige 22 000 malin.inghammar@med.lu.se
Medicinens historia & språkvård Bengt Lindskogs forskningsfond Främst yngre forskare i medicinens historia och språkvård 30 000 ola.nived@med.lu.se
Medicinsk mikrobiologi Rune Grubb föreläsningar Breda föreläsningar i medicinsk mikrobiologi 25 000 anders.grubb@med.lu.se
Obstetrik och Gynekologi Sigrid Simonsson och Agni Olssons fond med Alf Sjövalls resestipendiefond Cancer i underlivsorganen. För medicinares forskning och resor. 20 000 stefan.hansson@med.lu.se
Ortopedi Wibergs fond för ortopedisk forskning Forskning, resor, gästföreläsare vid ortopediska kliniken i Lund 243 000 lars.lidgren@med.lu.se
Rehabilitering och Sjukgymnastik Edvin och Signe Hjorts fond samt Stig Radners fond Forskning/utbildning inom rehabilitering och sjukgymnastik 34 000 bertil.tufvesson@skane.se
Diagnostisk radiologi Torben Owmans fond Forskning, Studieresor, Utbildning 35 000 titti.owman@med.lu.se
Thoraxkirurgi Olle Dahlbäcks fond med Ehrenbergs minnesfond Forskning 57 000 lars.algotsson@skane.se
Urologi Gösta Jönssons fond Forskning, Resor, Gästföreläsare vid SUS 345 000

lars.malmberg@med.lu.se

bengt.uvelius@skane.se

Öron, Näsa, Hals Nils Gunnar Henrikssons fond med Ulf Pipkorns minnesfond Forskning, Resor, Gästföreläsare i Lund. Visst företräde för allergologi 58 000 mans.magnusson@med.lu.se
Övrigt Stig Radners resestipendier Studieresor för student i samverkan med Medicinska föreningen 7 000 Kontakta Medicinska Föreningen