Läkare under utbildning

Student- och underläkarperspektivet ska inkluderas i all planering av undervisning på grundprogramsnivå och i alla steg i implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet.

SLS KUF representerar våra medlemmar under läkarprogrammet fram till och med det år de slutför allmäntjänstgöring och därmed blir legitimerade läkare. Efter legitimation vidareutbildar sig de allra flesta läkare till specialistläkare och fortbildning pågår under hela den aktiva  yrkeskarriären. Detta är viktigt, då den medicinska kunskapen hela tiden breddas och fördjupas. Den tidiga utbildningen lägger inte bara grunden för den yrkesaktiva läkaren, utan erfarenheter och bemötande från studietiden är dessutom något som individen bär med sig under lång tid.

SLS KUF anser att

  • Väntetider på AT-platser måste minska nu. Vi kan inte vänta till AT avskaffas.

  • Underläkare innan AT ska ges tillgång till kontinuerlig och kvalitetssäkrad handledning och fortbildning. Underläkares fortbildning bör prioriteras och egna initiativ bör ses som något positivt.

  • Student- och underläkarperspektivet ska inkluderas i all planering av undervisning på grundprogramsnivå och i alla steg i implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet.

  • Lärprocessen, från grundutbildning och till och med allmäntjänstgöring, bör vara interprofessionellt och jämlikt präglad.

  • Unga studenter och läkare behöver erbjudas stöd och vidareutveckling i ledarskap.

SLS KUF bidrar till ett livslångt lärande genom att 

  • Erbjuda fortbildningsaktiviteter för medlemmar.

  • Lyfta fram student- och det yngre läkarperspektivet i implementeringen av BT.

  • Delta i SLS kommittéer och delegationer, till exempel utbildningsdelegationen.