Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning

För att kunna bedriva en god vård krävs att medicinska perspektiv integreras i styrningen av hälso- och sjukvården, och det är därför viktigt att läkarstudenter och unga läkare har insyn i pågående förändringsarbete, samt aktivt tar del i debatten.

Styrsystem i hälso- och sjukvården påverkar direkt våra medlemmars arbetsmiljö och den vård vi kan erbjuda patienter. För att kunna bedriva en god vård krävs att medicinska perspektiv integreras i styrningen av hälso- och sjukvården, och det är därför viktigt att läkarstudenter och unga läkare har insyn i pågående förändringsarbete, samt aktivt tar del i debatten. SLS KUF har här ett särskilt ansvar i att väcka intresse och uppmärksamhet i styrningsfrågor och reformer, samt att lyfta unga läkares röster när så behövs.

SLS KUF anser att

  • Hälso- och sjukvården är tvärprofessionell. För en välfungerande klinisk vardag måste vi ta till vara på varandras kompetenser, mellan olika yrkesgrupper såväl som mellan olika medicinska specialiteter.

  • Resursfördelningen i sjukvården ska ske på så sätt att man inte bryter mot Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf.

  • En god arbetsmiljö som ger tid och möjlighet för läkare och sjukvårdspersonal att se till patientens bästa är nödvändigt för hälso- och sjukvårdens fortsatta kvalitet.

  • Det är av största vikt att man i implementeringen av eHälsa beaktar integreringen med redan existerande sjukvårdsorganisation och de fördelningspolitiska och etiska dilemman som framkommer i debatten.

  • Läkare skall vara involverade i utvecklingen och utformningen av digitala beslutsstöd och vårdsystem på användarnivå, såväl som vid den strategiska implementeringen av nya system. Påverkan på patientsäkerhet och sekretess ska särskilt beaktas.

  • Kliniskt verksamma läkare måste få utrymme för just kliniskt arbete och administrationsbördan måste lättas.

  • Läkare bör axla ledarroller och vara en del av styrorganisationen på alla nivåer. Det kommer på sikt motverka toppstyrning av hälso- och sjukvård.

SLS KUF bidrar till förbättrad hälso- och sjukvårdsorganisation och styrning genom att

  • Stimulera medlemmar att engagera sig i organisations- och styrningsfrågor.

  • Erbjuda fortbildningsaktiviteter och diskussionsplattformar för medlemmar.

  • Delta i SLS kommittéer och delegationer, t.ex. kvalitetsdelegationen och eHälsokommittén.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.