Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning

För att kunna bedriva en god vård krävs att medicinska perspektiv integreras i styrningen av hälso- och sjukvården, och det är därför viktigt att läkarstudenter och unga läkare har insyn i pågående förändringsarbete, samt aktivt tar del i debatten.

Styrsystem i hälso- och sjukvården påverkar direkt våra medlemmars arbetsmiljö och den vård vi kan erbjuda patienter. För att kunna bedriva en god vård krävs att medicinska perspektiv integreras i styrningen av hälso- och sjukvården, och det är därför viktigt att läkarstudenter och unga läkare har insyn i pågående förändringsarbete, samt aktivt tar del i debatten. SLS KUF har här ett särskilt ansvar i att väcka intresse och uppmärksamhet i styrningsfrågor och reformer, samt att lyfta unga läkares röster när så behövs.

SLS KUF anser att

  • För en välfungerande klinisk vardag måste vi ta vara på varandras kompetenser, mellan olika yrkesgrupper såväl som mellan olika medicinska specialiteter då hälso- och sjukvården är tvärprofessionell. 

  • Resursfördelningen i sjukvården ska ske på så sätt att man inte bryter mot Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf.

  • En god arbetsmiljö som ger tid och möjlighet för läkare och sjukvårdspersonal att se till patientens bästa är nödvändigt för hälso- och sjukvårdens fortsatta kvalitet.

  • Det är av största vikt att man i implementeringen av eHälsa beaktar integreringen med redan existerande sjukvårdsorganisation och de fördelningspolitiska och etiska dilemman som framkommer i debatten.

  • Läkare skall vara involverade i utvecklingen och utformningen av digitala beslutsstöd och vårdsystem på användarnivå, såväl som vid den strategiska implementeringen av nya system. Påverkan på patientsäkerhet och sekretess ska särskilt beaktas.

  • Kliniskt verksamma läkare måste få utrymme för just kliniskt arbete och administrationsbördan måste lättas.

  • Läkare bör axla ledarroller och vara en del av styrorganisationen på alla nivåer. Det kommer på sikt motverka toppstyrning av hälso- och sjukvård.

SLS KUF bidrar till förbättrad hälso- och sjukvårdsorganisation och styrning genom att

  • Stimulera medlemmar att engagera sig i organisations- och styrningsfrågor.

  • Erbjuda fortbildningsaktiviteter och diskussionsplattformar för medlemmar.

  • Delta i SLS kommittéer och delegationer, t.ex. kvalitetsdelegationen och eHälsokommittén.