Förbättra hälsan i Sverige och världen

Läkare bör aktivt arbeta för en förbättrad hälsa på andra samhällsarenor, genom att lyfta det medicinska perspektivet.

Människors hälsa och välbefinnande påverkas inte bara av hälso- och sjukvården, utan i ännu  högre grad av det samhälle de lever i. Detta innefattar dels socioekonomiska förutsättningar  och dels den faktiska tillgången till sjukvård. I Agenda 2030 ingår FN:s tredje hållbarhetsmål  om god hälsa för alla och begreppet “universal health coverage” lyfts fram.  Det är dessutom tydliggjort att hälsa är viktigt för uppfyllandet av alla övriga sexton  hållbarhetsmål. Som läkare bör vi därför inte begränsa oss enbart till hälso- och sjukvårdsfrågor, utan även aktivt arbeta för en förbättrad hälsa på andra samhällsarenor, genom att lyfta det  medicinska perspektivet. Preventivt arbete har här en viktig roll. Psykisk  ohälsa är en särskild utmaning som har ökat i samhället i stort, men störst är ökningen bland barn och unga.  Läkarstudenter och unga läkare är en särskild riskgrupp.

SLS KUF anser att

 • Läkarkåren bör arbeta för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, oavsett kön, etnicitet, eller socioekonomisk status.

 • Som en del av arbetet för en god och jämlik hälsa lägger vi särskild vikt på utmaningar såsom hälsa hos och vård till särskilt utsatta grupper.

 • Ingen inom hälso- och sjukvården ska diskrimineras på grund av etnicitet eller någon annan av diskrimineringsgrunderna definierade i svensk lag.

 • Läkare har ett särskilt ansvar i att fördjupa kunskapen för hur miljö- och klimatförändringar påverkar hälsa och att ta ett aktivt ansvar på organisationsnivå för att minska effekterna av miljö- och klimatförändringar.

 • För att effektivt bemöta dagens utmaningar behövs finansiering som är proportionerlig till olika sjukdomars samhällsbörda, samt investeringar i att stärka sjukvårdsystemen från grunden.

 • Det är av yttersta vikt med utbildning och fortbildning inom prevention, med särskilt fokus på kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak, och betoning på hur vi kan ta oss an dessa svåra samtal med patienter för ett mer effektivt preventionsarbete.

 • Psykisk ohälsa bland läkarstudenter och yngre läkare bör bevakas och motverkas.

SLS KUF bidrar till en förbättrad hälsa i Sverige och världen genom att

 • Kontinuerligt arbeta för minskad klimatpåverkan inom föreningen och inom hälso- och sjukvården i stort. Detta arbete beskrivs i föreningens klimatpolicy.

 • I allt föreningsarbete beakta diskrimineringsgrunderna och arbeta för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, oavsett kön, etnicitet, eller socioekonomisk status.

 • Belysa grundorsaker till psykisk ohälsa med särskilt fokus på barn och unga, samt läkarstudenter och unga läkare, och lyfta behovet av åtgärder på samhällsnivå.

 • Erbjuda fortbildningsaktiviteter för medlemmar.

 • Delta i SLS kommittéer och delegationer, till exempel kommittén för global hälsa och preventionskommittén.