Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2023

Robin Ziyue Zhou belönas för bästa vetenskapliga artikel: ”A glycan epitope correlates with tau in serum and predicts progression to Alzheimer’s disease in combination with APOE4 allele status”.

Med ett projekt som riktar in sig på diagnostik av Alzheimers sjukdom, den vanligaste formen av demens, har Robin Ziyue Zhou arbetat fram en enastående artikel med sin forskningsgrupp som är baserad i Stockholm. Resultaten preciserar värdet för blodnivån av ett protein, som ursprungligen funnits i kroppens cerebrospinalvätska, när det kommer till att förutspå Alzheimers sjukdom. För denna välskrivna artikel som tydligt och koncist detaljerar det intressanta fyndet utdelas därför årets Asklepiospris för bästa vetenskapliga artikel till Robin Ziyue Zhou.

Arbetet som utförts är av stor vikt då man så tidigt som möjligt vill upptäcka Alzheimers sjukdom, då den under sitt förlopp orsakar irreversibel neurodegeneration. Fynden lägger grunden för ett framtida kvantitativt prov, vilket kan komma att bli en viktig del inom diagnostiken av en sjukdom som är svårbedömd i tidiga stadier.

Priset delas ut under Kandidat- och Underläkarföreningens medlemsdag den 18 november 2023. Pristagaren belönas med ett diplom och 15 000 kr.

Pristagarens egna ord om artikeln
Alzheimers sjukdom är en obotlig neurologisk sjukdom som leder till irreversibel nervcellsdöd. Nya läkemedel tycks kunna bromsa sjukdomsförloppet, vilket sätter högre krav på att kunna påvisa sjukdomen i ett tidigt stadium med enkla biomarkörer i syfte att selektera rätt population för farmakologisk intervention.

Vi har analyserat blodnivåer av glykaner, som är en typ av sockermolekyl på proteiner. Vi har använt blodprover från Swedish National Study on Aging and Care, som är en retrospektiv kohort där friska äldre följts i upp till 17 år avseende bland annat kognition. Vi upptäckte att glykannivåer i blodet korrelerade med tau, som är en känd markör för Alzheimers sjukdom. Tau/glykan-kvoten kunde förutsäga Alzheimers sjukdom hos individer cirka nio år i förväg med 80 procents säkerhet. Studien publicerades i den välansedda tidskriften Alzheimer's & Dementia, och uppmärksammades bland annat av Aftonbladet och TV4. Det är ett spännande fynd inom forskningen kring tidiga biomarkörer i blod för Alzheimers sjukdom.

 

Om Asklepiospriset

Kandidat- och Underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att årligen dela ut Asklepiospriset för bästa projektarbetet. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörder och konsekvenser.