Asklepiospriset för bästa projektarbete 2022

Niclas Sandström, termin 11, Umeå universitet, belönas för projektarbetet: ”Differences in socioeconomic status and lifestyle between people with different cancer types”.

Niclas belönas för ett gediget, välskrivet och begripligt projektarbete med rätt djup i bakgrund och diskussion. Projektarbetet visar på en god insikt i projektets begränsningar utan att förringa dess styrkor. Vidare nyanserar arbetet samhällsdiskursen kring levnadsvanor och tumörsjukdomar som stundvis ter sig falskt förenklat svart-vitt. Arbetet belyser vikten av att bistå grupper inom onkologin med ett större behov av stöd med hälsofrämjande insatser för skyddande levnadsvanor för att få en jämlikare tumörsjukdomsvård.

Priset delas ut under Kandidat- och underläkarföreningens medlemsdag den 26 november 2022. Pristagaren belönas med ett diplom och 10 000 kronor.  

Om projektarbetet
Studien var en frågeformulärsbaserad studie, där ett nytt formulär konstruerades, bestående av 21 frågor baserade på tidigare stora studier. Studien bedrevs på en nordisk cancerklinik i Vasa, Finland, där syftet var att kartlägga skillnader i socioekonomiskt status samt levnadsvanor mellan de vanligaste cancertyperna, mellan december 2021 – Mars 2022. I studien identifierades signifikanta skillnader i både socioekonomiskt status samt levnadsvanor, men det noterades en större klyfta i levnadsvanor. Exempelvis noterades att lungcancergruppen hade mest ogynnsamma levnadsvanor, lägst utbildningsnivå samt högsta andelen fjärrspriden cancer. Vidare noterades att lungcancergruppen rapporterade mest exponering till asbest, passiv rökning samt ånga/damm/gas. Som en kontrast noterades att bröstcancergruppen hade minst ogynnsamma levnadsvanor, den högsta utbildningsnivån, minst fjärrspriden cancer samt lägsta graden av olika exponeringar. Denna studie kan utgöra en grund för att hitta sårbara grupper inom cancervård, som kunde dra nytta av mera resurser för att minska ojämlikhet i hälsa och cancervård.

Om Asklepiospriset
Kandidat- och underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att årligen dela ut Asklepiospriset för bästa projektarbetet. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörder och konsekvenser.