Länksamling

Här samlar vi inspelningar och lästips.

Rapporter

Kloka Kliniska Val
SLS arbetsgrupp för Kloka Kliniska Val presenterat en slutrapport som visar att minst 20% av sjukvårdens resurser beräknas gå till spillo genom användning av tester, undersökningar och behandlingar som inte är av värde för patienterna, så kallad lågvärdevård.

Läs rapport

Socialstyrelsens rapport: Vård som inte bör göras. Följsamheten till nationella riktlinjer (2023)
Socialstyrelsen har utvärderat följsamheten till de nationella riktlinjernas rekommendationer med prioritet icke-göra. Det handlar om åtgärder som hälso- och sjukvården inklusive tandvården bör sluta att använda eftersom vetenskaplig evidens visar att de inte har någon effekt eller sämre effekt än annan åtgärd, eller att de är skadliga. Riktlinjerna i rapporten täcker stora patientgrupper, varav många med kroniska sjukdomar. Utgångspunkten för Socialstyrelsens utvärdering har varit följsamheten till rekommendationer från 11 nationella riktlinjeområden.

Läs rapport

Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetsguide
SLS Hållbarhetsguide bygger på ett kunskapsunderlag som är framtaget av Ida Persson Cofina på uppdrag av Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård och utgår från tre övergripande principer som identifierats som avgörande för att klara omställningen till framtidens hållbara hälsosystem:

  1. Investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska befolkningens vårdbehov.
  2. Undvik överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta.
  3. Minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.

Läs rapport


Inspelningar

 

Workshop Kloka Kliniska Val
Den 21 oktober 2022 hölls en workshop på SLS kl. 10-15. Hur hanterar hälso- och sjukvården en vardag med en strid ström av nya riktlinjer?

Workshopen riktade sig till SLS medlemmar samt myndighetsföreträdare och andra relevanta aktörer med intresse av frågan. Medverkade gjorde bl.a Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Södertörns högskola samt Göran Stiernstedt, läkare, mångårig nationell utredare, Stockholm.

Se inspelningen


Hemsidor

Choosing Wisely (Canada)
Choosing Wisely Canada is the national voice for reducing unnecessary tests and treatments in Canada. Unnecessary tests and treatments expose patients to potential harm, consume precious health care resources, and contribute to the climate crisis. Choosing Wisely Canada works with national clinician societies to identify and develop recommendations on frequently overused tests and treatments that do not add value to patient care. It mobilizes health care providers and their organizations to adopt the recommendations and make them part of routine practice.

Besök hemsida

Gjør kloke valg (Norge)
Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene. Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF, Norges farmaceutiske forening og Norsk Radiografforbund også med i dette arbeidet.
Målet er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling.

Besök hemsida