Patientsäkerhet - ett angeläget område för Svenska Läkaresällskapet

Bakgrund
Att patienter kommer till skada i samband med vård och behandling uppmärksammas allt mer runt om i världen. En mycket ofta citerad undersökning från USA – ”To Err is Human” - visar att det inträffar mellan 44 000 och 98 000 dödsfall årligen i amerikansk sjukvård, beroende på såväl misstag i vården som komplikationer till behandling. En svensk vårdskadestudie publicerad 2008 visade en vårdskadefrekvens på 8,6 %. Drygt hälften av vårdskadorna läkte under vårdtillfället eller inom en månad efter utskrivningen. Men nästan var tionde patient fick bestående men och i 3 procent bidrog skadan till att patienten avled. Dessa fynd beskriver en problematik som berör många patienter och som leder till mycket lidande och kräver stora resurser. Läkemedel, som ger flest avvikelser i vården, förorsakar mellan 10 och 20 % av äldres akutinläggningar, och det också finns ett stort antal patienter som inte får den behandling som de skulle ha nytta av.

Redan innan studien ovan publicerades hade problemet med skador i vården uppmärksammats i Sverige. Patientsäkerhet lyftes fram som ett grundläggande krav i Socialstyrelsens handbok God vård och i föreskriften SOSFS 2005:12.

Aktuellt
Det ökade intresset för patientsäkerhetsfrågor har bidragit till en mycket positiv utveckling på området under den senaste femårsperioden. Den nya lagstiftningen, som träder i kraft den 1 januari 2011, de stimulansmedel regeringen ämnar satsa 2011-14 för att stödja fortsatt arbete inom området och SKL´s nationella patientsäkerhetssatsning är tydliga exempel på en utveckling mot stärkt patientsäkerhet. Svenska Läkaresällskapet har bidragit till detta genom att bland annat vara medarrangör vid de fem nationella patientsäkerhetskonferenser som hållits och genom att inom vissa sektioner driva patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhet och kvalitet
Patientsäkerhetsarbetet har hittills i Sverige huvudsakligen fokuserats på skador till följd av utförda åtgärder – »failures of commission« – men har nu internationellt även utvidgats till att omfatta »failures of omission«. Det innebär att patienten inte får den behandling som han/hon borde ha enligt evidensbaserad medicinsk kunskap. Problemet med »failures of omission« är stort; exempelvis fann man i en amerikansk studie att endast 55 procent av över 6 000 undersökta amerikanska patienter fick den väldokumenterade, potentiellt livräddande behandling som rekommenderas.

Då sällskapets syfte är att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet behöver kommittén med frågor som relaterar såväl till patientsäkerhet som till kvalitet. Svenska Läkaresällskapet har redan en tydlig roll inom kvalitetsområdet med engagemang i det nationella kvalitetsregisterarbetet och i arbetet med prioriteringsfrågor och det nationella indikationsprojektet.

Syfte 
Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård skall bidra till utvecklingen av patientsäkerhetsområdet och kvalitetsfrågorna i svensk hälso- och sjukvård. Därmed understryks Svenska Läkaresällskapets engagemang för dessa frågor. Några huvuduppgifter för kommittén skulle kunna vara: 

  1. Att utgöra intern remissinstans som samordnar svar från sektioner i frågor som rör patientsäkerhet och kvalitet. Förbereda remissvar som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.
  2. Att inventera i vilken omfattning och hur patientsäkerhetsfrågor beaktas i de olika sektionernas arbete. Identifiera kontaktpersoner för patientsäkerhet inom sektionerna och utveckla samverkan mellan sektionerna kring dessa frågor. En liknande inventering planeras för Läkarsällskapets delegationer och kommittéer. Ett mål är att etablera ett nätverk bestående av intresserade och kompetenta läkare från olika sektioner.
  3. Att representera Svenska Läkaresällskapet i kontakt med departement, nationella myndigheter och andra aktörer i frågor som rör patientsäkerhet och kvalitet.
  4. Att aktivt delta i debatten inom området.
  5. Att arrangera mötes- och utbildningsaktiviteter inom patientsäkerhetsområdet och kvalitetsområdet inom ramen för Medicinska Riksstämman och Sällskapets tisdagsmöten samt i form av seminarier och work shops, gärna i samverkan med andra aktörer.
  6. Att bidra till ökade forsknings aktiviteter inom området.

2011-01-08

Hans Rutberg                                                                  Margareta Troein Töllborn
Ordförande i SLS´ kommitté för säker vård                    Ordförande SLS

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.