Verksamhetsberättelse 2015

KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD 
Kommittén driver och arbetar övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. Tillsammans med SLS sektioner och delegationer arbetar kommittén med olika aktiviteter för att höja medvetenheten och kunskapen om patientsäkerhetsfrågor. Kommittén utgör även en resurs för expertkunskap i kontakten med departement, myndigheter och andra aktörer.

AKTIVITETER PÅ RIKSSTÄMMAN 2015
Chefläkarutbildning med syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen för att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård.

Patientsäkerheten i Sverige. Vad har hänt de senaste 10 åren, och vad återstår? Workshop arrangerad av kommittén för säker vård.

Läkare som dömts för brott - när bör legitimationen återkallas? Debatt arrangerad av Delegationen för medicinsk etik.

PATIENTSÄKERHET
Tisdagsmöte på SLS i februari 2015 med titeln ”Patienten och tystnaden”.

Patientsäkerhetsdag på SLS i april 2015 med titeln ”Systemsyn och individuellt ansvar - går de att förena? Hur går vi vidare för att förändra systemet?”.

Chefläkardag i september 2015.

Flera av kommitténs medlemmar har skrivit i Läkartidningens artikelserie om patientsäkerhet som publicerades våren 2015.

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Legitimerade Sjukgymnasters riksförbund, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund har enats om att utforma ett kortfattat dokument som ur ett tvärprofessionellt perspektiv beskriver kärnkompetensen säker vård. Arbetet har pågått sedan en workshop i maj 2015. Två av kommitténs medlemmar deltar aktivt i framtagandet av det slutgiltiga dokumentet.

REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER 
Kommitténs ordförande deltar i nätverket Samverkan för Säker Vård (SSV), vars deltagare representerar SKL, Vårdföretagarna, LÖF, Kommunal, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Två av kommitténs medlemmar har deltagit i diskussioner med Socialstyrelsen om hur den nya lex Maria- föreskriften kan utformas. Diskussionerna bidrog till att den planerade föreskriften togs tillbaka och att en ny ska utformas. Diskussioner förs även med IVO om hur lex Maria- hanteringen kan förbättras.

2016–2017

  • Publicera och sprida dokumentet om kärnkompetensen säker vård
  • Arrangera chefläkarutbildning och chefläkardag
  • Fortsätta dialogerna med Socialstyrelsen och IVO om lex Maria frågor
  • Delta i planering av den nationella patientsäkerhetskonferensen i sept. 2016
  • Delta i debatt och olika aktiviteter inom patientsäkerhetsområdet

 Hans Rutberg, ordförande

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.