Verksamhetsberättelse 2014

KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD deltog i tre aktiviteter på Riksstämman 2014:

1. Chefläkarutbildning nummer två. En utbildningsomgång med ett drygt sextiotal chefläkare genomfördes under 2013-14.  Syftet med utbildningen, som totalt är på fyra dagar, är att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen för att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård. Chefläkarna är en av de viktigaste grupperna i svensk sjukvård när det gäller att driva patientsäkerhetsfrågor. Efterfrågan på en ny utbildning var stor och 36 chefläkare hade anmält sig till den nya utbildningen som fortsätter med tre dagar 2015 varav en gemensam chefläkardag i september 2015 tillsammans med kurs nummer ett.

2. ”Patienten i fara. Tidig upptäckt av livshotande tillstånd och diagnostisering av den döende patienten, ett ansvar för hela vården”. Kommittén för säker vård deltog tillsammans med SFAI

3. ” Incidenter i vården: Hur tar vi tillvara erfarenheterna för en säkrare vård”. Kommittén för säker vård deltog tillsammans med Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Diskussion har under året förts kring hur kommittén på bästa sätt kan arbeta för att patientsäkerhet blir en integrerad del i utbildningen för alla yrken inom vården. Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Legitimerade Sjukgymnasters riksförbund (LSR), Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund har enats om att utforma ett kortfattat dokument (cirka 25 sidor) som ur ett tvärprofessionellt perspektiv beskriver säker vård. Arbetet beräknas att påbörjas i början av 2015 och avslutas i början av 2016. En av kommitténs medlemmar har tidigare medverkat i arbetet med att utarbeta ”Teamarbete och förbättringskunskap – två kärnkompetenser för god och säker vård”, som varit ett samarbete mellan Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Kommitténs ordförande deltar i nätverket Samverkan för Säker Vård (SSV), vars deltagare representerar SKL, Vårdföretagarna, Patientförsäkringen LÖF, Kommunal, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Två av kommitténs medlemmar har deltagit i diskussioner med Inspektionen för Vård och Omsorg om hur lex Maria hanteringen kan förbättras.

Planering pågår av SLS Patientsäkerhetsdag den 24/4 2015 med titeln ”Systemsyn och individuellt ansvar - går de att förena? Dagen samarrangeras med Sveriges Läkarförbunds chefsförening. Utgångspunkten för ämnesvalet är att patientsäkerhetslagen har syftet att identifiera och förändra systemfel i vården. Det individuella yrkesansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal finns dock kvar. Finns det en motsättning mellan systemsyn och personligt ansvar?

Kommittén har under året fått två nya medlemmar Ullakarin Nyberg, Stockholm och Ann Josefsson, Linköping. Övriga kommittémedlemmar är Urban Nylén, Stockholm. Pelle Gustafsson, Patientförsäkringen LÖF, Stockholm. Karin Puck Härenstam, Stockholm samt Annelie Bergens, Malmö. Ordförande är Hans Rutberg, Linköping.  

Uppsala den 16/11 2014

Hans Rutberg

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.