Mål & Syfte

Kommittén för prevention:

Levnadsvanor, kroniska sjukdomar, folkhälsa

Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar, och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.

Uppgifter:

I samarbete med sektionerna lyfta frågor om prevention och levnadsvanor inom läkarkåren och i samhället och uppmuntra till diskussion. Verka för att frågan om prevention, levnadsvanor och levnadsförhållanden tas upp på bästa sätt i mötet mellan läkare och patient. Ge stöd till läkaren i hur dessa frågor kan tas upp i det individuella mötet, och hur journalföringen kan ske.

Föra en dialog med samhällsaktörer som politiska partier, myndigheter, kommuner/regioner/landsting och ideella organisationer. Särskilt uppmärksamma samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden och levnadsvanor, och hur detta bidrar till ojämlik hälsa.

I samarbete med SLS’ delegationer och kommittéer verka för:

  • Ökad forskning inom området och ökad spridning av forskningsresultat.
  • Adekvat utrymme för prevention och levnadsvanearbete inom grund- och fortbildning.
  • Dokumentation av prevention och levnadsvanearbete på ett ändamålsenligt sätt.

Utgöra länk till andra aktörer inom levnadsvaneområdet, som NCD-nätverket, Tobacco Endgame, IOGT.

Utgöra länk mellan SLS´ nämnd och det planerade tvärprofessionella projektet kring prevention och levnadsvanearbete vid kroniska sjukdomar.

Ansvara för en årlig seminariedag, där framför allt ny kunskap inom området presenteras.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.