Mål & Syfte

Kommittén för prevention:

Levnadsvanor, kroniska sjukdomar, folkhälsa

Syfte
Kommittén för prevention ska bidra till att SLS mål kring levnadsvanor, kroniska sjukdomar och folkhälsa nås:
 
Stöd för hälsosamma levnadsvanor, prevention av kroniska sjukdomar och för förbättrad folkhälsa är integrerat i hälso- och sjukvårdens arbete och att det är en naturlig och viktig del av läkares arbete där det är relevant.

Övergripande uppdrag
Kommittén för prevention ska arbeta för att lyfta frågor om prevention och levnadsvanor inom läkarkåren och i samhället. Den ska även uppmärksamma samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden och levnadsvanor – och hur detta bidrar till ojämlik hälsa.

Uppgifter
Specifika arbetsuppgifter för Kommittén för prevention är
•    Att verka för att frågan om prevention, levnadsvanor tas upp på bästa sätt i mötet mellan läkare och patient
•    Att verka för ett adekvat utrymme för prevention och levnadsvanearbete inom grund och fortbildningen för läkare
•    Att samarbeta med sektionerna, delegationerna och kansliet och utgöra länk mellan SLS nämnd och SLS levnadsvaneprojekt. Kommittén ska även utgöra länk till andra aktörer som arbetar med prevention
•    Att vara delaktiga i arbetet med SLS remissvar i de frågor som är relevanta för kommittén
•    Att verka för ökad forskning inom området och ökad spridning av forskningsresultat
•    Att förse politiker och beslutsfattare med vetenskapligt förankrad information rörande prevention och folkhälsa
•    Att synas i media genom till exempel debattartiklar
•    Att verka för att dokumentation av prevention och levnadsvanearbete sker på ett ändamålsenligt sätt i kvalitetsregistren
•    Att stimulera mötesarenor (exempelvis diskussionsforum) för frågor som rör prevention
•    Att ansvara för en årlig seminariedag, ”Preventionsdagen – State of the art”.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.