Levnadsvaneprojektet 2011-2014

Var med och engagera dig

Hälsosamma levnadsvanor har i samhällsdebatten och media blivit alltmer uppmärksammade. Enligt Socialstyrelsen har hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män minst en ohälsosam levnadsvana och minst 20 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen har därför tagit fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Detta betyder att ett hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del i all vård och behandling. Alla som kommer i kontakt med vården ska erbjudas råd och stöd om de har ohälsosamma levnadsvanor.

SLS projektplan


Information om projektet har skett bl a vid:
* SLS fullmäktigemöte den 18/10 2011
* Medicinska riksstämman 2011
Uppstartskonferens Levnadsvanor och läkarrollen 8/2 2012
* Ordförandebrev
* Direktutskick till sektionernas ordförande och vetenskapliga sekreterare
* SLS Aktuellt
* Läkartidningen
* Facebook
* Pressmeddelanden 2011-11-30 och 2012-02-06
* Presskonferens på Riksstämman 2012-11-28

 

Riktlinjerna
I november 2011 fastställdes Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Enligt det vetenskapliga underlaget har läkares samtal om rökning, fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol både god effekt och är mycket kostnadseffektiva. 

En försiktig beräkning grundad på Nationella patientenkäten 2010 visar att svenska läkare årligen för över sju miljoner samtal om levnadsvanor (tobak, alkohol, mat eller motion). Cirka en tredjedel av dessa förs på sjukhus. Vi gör därmed redan idag en mycket stor insats för patienternas bästa, men de nya riktlinjerna pekar också ut tydliga utvecklingsområden. Samtalen bör bli fler och öka i kvalitet. Vi behöver bli skickligare i att motivera och remittera patienter för livsstilsförbättringar, till exempel till kvalificerad rökavvänjning.

Projektet
Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet har kommit överens om ett samarbetsprojekt kring de nya riktlinjerna. Projektet fortgår till och med 2014.

Syftet är att bidra till implementeringen av riktlinjerna, med klart fokus på insatser riktade mot läkarkåren, men även genom att främja samarbete med andra professioner.

Strategin är läkarledda utbildningsinsatser riktade till läkare. Läkaranpassad information muntligt, skriftligt och på nätet. Nätverk inom läkarkåren, men också med andra professioner.

Basen är sektionerna
Arbetet kommer huvudsakligen att bedrivas via SLS sektioner. 2012 har elva sektioner anslutit sig: Allmänmedicin, Arbets- och miljömedicin, Beroendemedicin, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Gastroenterologi, Kardiologi, Obstetrik och Gynekologi, Ortopedi, Psykiatri, Reumatologi samt Kirurgi. 

En möjlighet till utveckling för dig och din sektion
Projektet är en möjlighet för dig som läkare att utveckla din kunskap, dina färdigheter och ditt patientarbete. Det är också en möjlighet för din sektion att utveckla ett kärnområde i vårt läkararbete. Fler sektioner än de tio som hittills har anslutit sig är välkomna i projektet. Genom samarbetet med Socialstyrelsen får din sektion alltså bland annat möjlighet att avsätta betald läkartid för detta utvecklingsarbete, liksom att ersätta kostnader i samband med planeringsmöten.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.