Högspecialiserad vård och nivåstrukturering

Steg mot en ny nationell högspecialiserad vård

Regeringen gav hösten 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att pröva en arbetsprocess för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården på nationell nivå, samt att ta fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård.

Den 1 juli började lagen om en ny beslutsprocess för nationell högspecialiserad vård att gälla - vård som rör sällan förekommande och komplexa medicinska tillstånd och behandlingar.

Ta del av Svenska Läkaresällskapets remissvar på remissen "Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård". SLS kommer även att delta i dialogmöte om ansöknings- och beredningsprocessen för nationell högspecialiserad vård den 5 oktober på Socialstyrelsen.

Sedan tidigare har SLS besvarat remissen Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98).

Se även uttalandet som Svenskt Kirurgiskt Råd (SKR), ett nätverk bestående av samtliga opererande professionsföreningar, tillsammans med Svensk förening för anestesi och intensivvård inom Svenska Läkaresällskapet, gått ut med i debatten avseende nivåstrukturering /centralisering efter att SVT´s ”Dokument inifrån” om utredningsbetänkandet ”Träning ger färdighet” (SOU 2015:98) sänts den 2/5 och 9/5.