8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum

Hur hälso- och sjukvården ska möta dagens och morgondagens utmaningar är en komplex och omfattande fråga. Inte minst frågan om organisation, ledning och styrning har debatterats livligt efter det att den så kallade ”NPM”-debatten initierades under hösten 2013.

Svenska Läkaresällskapet, som obunden professionell organisation med kärnvärden inom vetenskap, utbildning, etik och kvalitet, ser liksom många andra denna fråga som avgörande för den fortsatta utvecklingen. Därför tillsattes arbetsgruppen ”En Värdefull Vård” med uppdrag att analysera och lämna förslag som kan bidra till förändringar förenliga med såväl grundläggande mål för svensk hälso- och sjukvård som yrkesetiska regler.

Arbetsgruppen presenterar nu sina preliminära slutsatser i en rapport som sänds på remiss i syfte att stimulera till fortsatt debatt.
 Slutsatserna i rapporten är arbetsgruppens egna, och utgör inte något officiellt ställningstagande från Svenska Läkaresällskapet.

- Målet är en jämlik hälso- och sjukvård av hög medicinsk kvalitet som svarar mot patienters och närståendes behov samt samhällets resurser och prioriteringar. Den viktigaste förutsättningen är det mänskliga mötet där patientens värderingar och behov synliggörs i samspel med professionell kompetens. Utifrån denna utgångspunkt behöver vi utveckla svensk hälso- och sjukvård, säger Karl Sallin ordförande för arbetsgruppen En Värdefull Vård.

Genom rapporten vill arbetsgruppen bidra till en gemensam diskussion om hälso- och sjukvårdens styrning och organisation, grundläggande värderingar, målsättning och ansvar.

- Med remissen hoppas vi få in värdefulla synpunkter som senare kan ligga till grund för Svenska Läkaresällskapets ställningstaganden i frågor om hälso- och sjukvårdens utveckling säger Kerstin Nilsson ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Missivbrev. En Värdefull Vårds remiss 150626

Sammanfattningen. En Värdefull Vårds remiss 150626


Huvuddokumentet. En Värdefull Vårds remiss 150626

Remissvaren ska vara inskickade till SLS, agneta.ohlson@sls.se, senast den 31/10 2015.

Kontaktpersoner:
Karl Sallin, ordförande för arbetsgruppen En Värdefull Vård
karlsallin@yahoo.com
073- 980 12 54