Ragnar Nordberg in memoriam

Ragnar Nordberg avled den 9 oktober 2020 efter några dagars sjukdom. Med Ragnar har den medicinska informatiken i Sverige förlorat en framstående kraft som i flera decennier låtit sin kapacitet och förmåga gynna informationsbehandlingen i svensk hälso- och sjukvård.

Ragnars tidiga vetenskapliga bana på 1960-talet var förlagd till Uppsala, där han under 1960-talet disputerade i fysik och bland annat tillsammans med sin kollega Anders Fahlman bidrog till utvecklingen av den högupplösande elektronspektroskopin som renderade Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981. 1968 flyttade Ragnar till Nashville, där han fortsatte sin verksamhet som fysiker vid Vanderbiltuniversitetet.

Under tiden i USA deltog han på framträdande plats i Hewlett-Packards (HP:s) kundgrupp, där han bland annat mottog ett brev från en ung IT-entreprenör som önskade Ragnars hjälp att få gå med i gruppen. IT-entreprenörens namn var Bill Gates.

1969 kom Ragnar tillbaka till Sverige och till Göteborg där han engagerades vid kliniskt kemiska centrallaboratoriet, Sahlgrenska sjukhuset. Han tog snabbt ledningen för informationstekniken vid enheten och gick sedan vidare till sjukhusledningen som IT-chef. När Sahlgrenska universitetssjukhuset bildades blev han chef för avdelningen för medicinsk informatik. Förutom att leda det operativa arbetet att garantera driftsäkerhet stimulerade han utvecklingen av systemen och även nya system i hälso- och sjukvårdens tjänst, bland annat genom att regelbundet samla hela avdelningen till visionära kvällsmöten med förtäring.

Tidigt riktades Ragnars informatikintresse till fält utanför sjukhuset, och han var med om att bilda Svensk förening för medicinsk informationsbehandling (senare Svensk förening för medicinsk informatik, SFMI). Hans intresse gick också utanför landets gränser, och han var under många år verksam i den europeiska federationen för medicinsk informatik, EFMI, 2014 – 2018 som dess skattmästare. Han var ledare för arrangemangen kring EFMIs möte Medical Informatics Europe (MIE) när det såväl 2008 som 2018 avhölls i Göteborg på Svenska Mässan. Även den globala föreningen IMIA har bevakats av Ragnar, och länge deltog han i standardiseringen av informationssäkerhet hos den europeiska standardiseringskommittén (CEN) och internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Han var ledare för den svenska spegelorganisationen vid SIS, Svenska institutet för standarder.
Ragnar har också tagit initiativ till en årlig konferens om juridiska spörsmål inom hälso- och sjukvården, särskilt inom informatiken, som hölls första gången 1998 under namnet Dagar om Lagar. Konferensen har blivit en stor succé som varit fullbokad varje år. Vid tiden för hans bortgång pågår förberedelserna för den tjugofjärde konferensen november 2020. Han har också under många år företrätt SFMI i programrådet för Vitalis, den årliga informatikkonferensen som SFMI ursprungligen för snart 20 år sedan tog initiativ till.

Att gå i pension 2001 innebar för Ragnar att han kunde ägna mer tid åt de ideella sysslorna liksom sitt stora intresse segling. I SFMI och dess många aktiviteter i och utanför Sverige har han varit en kapacitet som vi alla inom informatiken haft stor glädje och nytta av. Han efterlämnar ett stort tomrum i denna verksamhet som vi nu är många som känner ansvar att fylla samtidigt som vi med djup sorg i hjärtat sänder våra deltagande tankar till hans hustru och barn.

För Svensk förening för medicinsk informatik, Svenska Läkaresällskapet, Svenska institutet för standarder, Västra Götalandsregionen och Vitalis/Svenska Mässan

Magnus Fogelberg
Ordförande Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård
Ordförande SIS tekniska kommitté 115, språk och terminologi

Foto: www.sfmi.se