Åtgärdsprogram för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har tagit fram ett åtgärdsprogram för den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.

I dagsläget finns ett stort behov av en genomtänkt strategi för hur svensk hälso- och sjukvård med hjälp av forskning och utbildning kan utveckla den egna verksamheten. Hälso- och sjukvården måste lära sig att utveckla sig själv. Bara genom en förändring som leder till att sjukvården i större utsträckning själv producerar och sprider kunskap kan vi lösa dagens såväl som framtidens problem.

Därför har Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans tagit fram detta åtgärdsprogram. Här finns en rad förslag för att integrera forskningen och öka kunskapen i vården och därigenom ge sjukvården verktygen för att kunna utveckla sig själv. Vi föreslår att universitetssjukvården får en ny roll som nav i utvecklingen och spridningen av kunskap inom hela hälso- och sjukvården, inklusive den nära vården och hemsjukvården.

Åtgärdsprogrammet kompletterar det arbete som sedan 2008 bedrivits inom den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK).

Arbetet har bedrivits i ett antal arbetsgrupper med representanter från universitetssjukvården, landstingen, medicinska fakulteter, statliga myndigheter och forskningsfinansiärer, patientorganisationer, professionella organisationer och näringsliv. Det slutliga ansvaret för Åtgärdsprogrammets utformning ligger dock hos Kungl. Vetenskapsakademin och Svenska Läkaresällskapet. Stort tack till alla er som bidragit med era kunskaper och idéer!

Vi hoppas att åtgärdsprogrammet ska ligga till grund för den kunskaps-baserade förändring som den svenska vården så väl behöver och förtjänar.

Juni 2018

Stefan Lindgren, Svenska Läkaresällskapet
Jan Nilsson, Kungl. Vetenskapsakademien

 

Kunskapslösningen, 17 förslag för en bättre hälso- och sjukvård 

Till debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet 2018-06-13

Till pressmeddelande publicerad 2018-06-13

Till pressmeddelande publicerad 2017-02-21

Till artikel publicerad i Läkartidningen 2017-02-14

Till debattartikel publicerad i Dagens Medicin 2016-11-10

BILDER:
Jan Nilsson

Stefan Lindgren