SLS revisionsmodell

En modell framtagen och testad av Svenska Läkaresällskapet för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som kan implementeras i full skala.

Modellen tillgodoser professionernas krav på intern kvalitetsutveckling, liksom huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete, samtidigt som patienter, anhöriga och skattebetalare ges underlag för att kunna välja och ställa krav på vårdgivare.

Hippokratesrevisionen

  • Ramverk för kvalitetsutveckling, professionell granskning och klinisk revision.
  • Bygger på modeller för belysning av vårdens styrkor och svagheter för att stimulera kvalitetsförbättringar.
  • Projektet utgår från att professionell autonomi hos sjukvårdens medarbetare är nödvändig. Autonomin är knuten till professionella kärnvärden. Dessa utgör en grund för legitimiteten hos den svenska vården.
  • Revisionsmodellen utgår ifrån evidensbaserad medicin med dess mål att väva samman evidens, klinikerns egen erfarenhet och patientens preferenser

Det grundläggande ramverket i SLS revisionsmodell bör bestå av fyra domäner (mål)

  1. Etik och prioriteringar
  2. Vetenskap och medicinsk måluppfyllelse
  3. Patientsäkerhet
  4. Fortbildning

I första hand bör dessa domäner (mål) stå i fokus vid professionell granskning och klinisk revision. Men det är även viktigt att belysa om det finns rimlig balans mellan befogenheter och ansvar. Ett negativt utfall när det gäller kvaliteten kan ju bero på ogynnsamma förutsättningar. Därför bör även stödfunktioner och administrativ styrning (medel) kunna tas med i en revision. Vad som enligt gruppen inte alls bör ingå i den kliniska revisionen är till exempel administrativa surrogatmått utan koppling till patientnära utfallsmått, politiskt färgade satsningar, budgetutfall, arbetsmiljö och ett renodlat medborgarperspektiv.

En utgångspunkt för arbetsgruppen är att SLS inte ska detaljstyra i modellen. Det bör i princip vara upp till respektive sektion att utveckla revisionen inom sitt område. Däremot är det rimligt att bygga upp en bank av generella infallsvinklar under varje domän som inspiration.