eHälsodag & Hearing 9/12 2016

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

Program >>

09.30 Välkommen! Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet

09.35 Hög tid för smartare digitalisering – för arbetsmiljön och
patientsäkerheten. Moderator: Johanna Berg, kommittén för eHälsa

Den medicinska utvecklingen de senaste 30 åren har varit hisnande. De ökade möjligheterna till diagnostik och behandling samt en äldre population kräver ökad interaktion mellan specialiteter, kommun samt landsting och ställer höga krav på informationshanteringen häremellan. Tyvärr är många digitala system som används idag undermåliga och dåligt anpassade för uppgiften. Denna session vill föra fram praktiska svårigheter klinisk vardag och belysa behovet av fokusering på arbetsmiljö och patientsäkerhet i den fortsatta digitala utvecklingen inom hälso och sjukvården.

Välkomna till akutmottagningen! Johanna Berg, kommittén för eHälsa

IT i vården – hjälp eller stjälp för patientsäkerheten? Mattias Schindele,
Östersund ppt >>

Framtidens behov – att bygga där vi står. Jonas Ekström, funktionellt ansvarig för e-journalen i Västmanland ppt >>

Diskussion och frågor från publiken.

10.35 Bensträckare

10.45 Hearing: eLäkekonsten – när och hur ska visionen om eHälsa förverkligas?
Moderator: Göran Petersson, ordförande i SLS kommitté för eHälsa
Utfrågare: Nina Rehnqvist och Mattias Agestam

Vid 2015 års Medicinska riksstämma avgav panelen löften om vision,
handlingsplan, gemensam läkemedelslista, användarmedverkan och bättre
informationsstruktur. Hur har det gått med löftena?

Paneldeltagare:
Catarina Andersson Forsman, GD, Läkemedelsverket
Kristina Bränd-Persson, enhetschef, Socialstyrelsen
Jean-Luc af Geijerstam, tf stabschef, eHälsomyndigheten
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, SKL

12.00 Lunch

13.00 Att uppnå kunskapsstyrning via digitala stöd
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas, kommittén för eHälsa
Att styra med kunskap bör vara vårdens främsta styrmodell. Evidensbasering av sjukvården är en av nycklarna till bra vård för patienterna och mesta möjliga vård för pengarna. Nationellt har vi en gemensam struktur för kunskapsstyrning som initierar och tar fram nationella vårdprogram och tillsätter kompetensgrupper för strategiskt viktiga områden. Det finns många rapporter om att vi inte använder aktuell kunskap fullt ut i den kliniska vardagen. Kan digitala stöd öka användningen av framtagna riktlinjer och vårdprogram?

Lärande sjukvårdssystem. Stefan James, Uppsala Universitet ppt >>

Hälsobiblioteket. Ragnar Levi, SBU  ppt >>

Från nationell riktlinje till standardiserad dokumentation och digitalt beslutsstöd. Britt-Marie Horttana, SKL

14.30 Kaffe

14.50 Effektiv läkemedelsinformation med gemensam, nationell
läkemedelslista?
Moderator: Mikael Hoffmann, NEPI, kommittén för läkemedelsfrågor

En förutsättning för en effektiv och säker läkemedelsanvändning är att alla i
läkemedelskedjan – och framför allt patienten – förstår varför läkemedlen
ordinerats och hur de ska tas. För att åstadkomma detta behövs förändrade
arbetssätt, förändrad lagstiftning och IT-lösningar som stödjer logiska arbetssätt. Hur förbereder vi oss för detta?

Läkemedelslistan i ett större sammanhang. Mikael Hoffmann, NEPI ppt >>

Behoven i vården av läkemedelslistan. Rikard Lövström, Rådet för
läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), Sveriges läkarförbund

Läkemedelslistan – när, hur och på vilket sätt? Rickard Broddvall, utredare, eHälsomyndigheten

Diskussion med auditoriet.

15. 50 Bensträckare

16.00 Professionen som pådrivare av den digitala utvecklingen. Dialog.
Vilken roll ska och kan professionen ha i utvecklingen av vårdens
digitalisering? Moderator: Göran Petersson, ordförande kommittén för eHälsa Läkaresällskapets kommitté för eHälsa anser att professionen alltid ska "delta i kravställning, införande, förvaltning och vidareutveckling av olika IT-stöd". Hur ska professionen i praktiken vara med och driva utvecklingen mot ändamålsenliga och samordnade digitala stöd? Hur ska myndigheter och huvudmän säkerställa att professionens expertkunskaper tas tillvara så att det digitala stödet blir ändamålsenligt? Hur ska professionen driva frågor kring kvalitet, etik, säkerhet och forskning vid införandet av digitalt stöd?

Inledare: Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet och
Emma Spak, ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik
RLIM), Sveriges läkarförbund

16.30 Avslutning. Göran Petersson, ordförande kommittén för eHälsa

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.