SLS eHälsodag 2018

Hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

Om dagen

Vision för eHälsa kräver professionens medverkan
All vård genomsyras nu av digitaliseringen – inte sällan med arbetsmiljöproblem som följd. Hur kan vi ta tillvara digitaliseringens potential att bidra till att skapa en vård som är effektiv, kvalitativ, jämlik, säker och etisk? Enligt regeringens och SKLs gemensamma vision ska Sverige 2025 vara ledande i världen att använda eHälsa. Frågan är hur denna vision ska omsättas i praktiken?  
Vid Svenska Läkaresällskapets årligen återkommande hearing om eLäkekonst har nationellt ansvariga för eHälsoutvecklingen fått svara på frågor om hur man lever upp till sina planer. Under en inspirationsdag om eHälsa kombineras denna hearing med exempel på hur professionen kan medverka till goda lösningar.

Ta del av inspelningen 

Del 1
Hur utnyttjar vi möjligheterna med e-hälsa bäst?

Del 2
Vad krävs för framtida effektiv dokumentation?  


Program

09.00    Samling med kaffe

09.30    Välkommen! Göran Petersson, ordförande i kommittén för eHälsa

09.35    Hur utnyttjar vi möjligheterna med e-hälsa bäst?
Moderator: Mikael Hoffmann, kommittén för läkemedelsfrågor

  • Primärvården måste pröva nya lösningar: Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201753/
  • Diagnoser och behandling på distans. Hur fungerar det? Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialistläkare i allmänmedicin, Tiohundra Norrtälje, Tobias Perdahl, specialistläkare i internmedicin, verksamhetschef Dr 24 och Ulf Österstad, BraLivNära, Jönköping

10.35    Bensträckare (frukt)

10.45    Hearing: eLäkekonsten – när och hur kan vården se resultat av vision eHälsa?
Utfrågare: Susanne Bergenbrant Glas och Mattias Agestam, kommittén för eHälsa

Vid Inspirationsdagen 2016 avgav panelen löften om handlingsplan, gemensam läkemedelslista, användarmedverkan och bättre informationsstruktur. Hur har det gått med löftena?

Paneldeltagare:
Eva Arlander, Läkemedelsverket
Hans Karlsson, avdelningschef, hälso- och sjukvården, SKL
Jean Luc af Geijerstam, t f stabschef, eHälsomyndigheten
Mona Heurgren/Jenny Rehnman, avdelningschefer, Socialstyrelsen
Henrik Moberg, kansliråd, Socialdepartementet, ordförande arbetsgruppen för regelverk
https://ehalsa2025.se/gemensam-organisation-samverkan/arbetsgrupp-for-regelverk/

12.00    Lunch

13.00    Vad krävs för framtida effektiv dokumentation?
Moderator: Göran Petersson, kommittén för eHälsa

  • SKLs stödfunktion för strukturerad vårdinformation, Carolina Jansson, SKL och Anette Guy James, SKL och Kristin Schoug Bertilsson, SLL
  • Synoptisk rapportering av patologisvar, patologens och klinikerns behov, Carlos Fernández Moro, KS Huddinge och Anna Rossander, Göteborgs Universitet/ Hallands Sjukhus Kungsbacka
  • Professionsdriven informatik för laboratoriediagnostiken, Åke Gustavsson, Akademiska, Uppsala


14.00    Diskussion i grupper om dagens teman + kaffepaus

14.45    Redovisning av gruppdiskussionen
Moderator: Karin Pukk Härenstam, SLS delegation för medicinsk kvalitet

15.05    Bensträckare

15.15    Hur ska professionen bli digitalt kompetent?
Moderator: Anne Björk, kommittén för eHälsa

  • Vilken utbildning i eHälsa finns? Rapport om inventering bland de svenska medicinska fakulteterna. Fredrik Hoffmann, läkarstudent, Uppsala
  • Vilken utbildning i eHälsa ska läkarstudenter ha – och hur? Håkan Nordgren, skärgårdsläkare
  • Vem ska ansvara och erbjuda utbildning i eHälsa/informatik? Torbjörn Ledin, ordförande i SLS utbildningsdelegation

16.15    Hur blir vårdens kvalitet bättre med eHälsa?
Stefan Lindgren, SLS ordförande

16.30     Avslutning


Arrangörer är Svenska Läkaresällskapets kommittéer för eHälsa, läkemedelsfrågor, säker vård och delegationerna för medicinsk etik och utbildning.
Tid & plats: torsdagen den 22 mars 2018 kl. 9.00-16.45 i SLS hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.
Målgrupper: SLS medlemmar / sektioner, myndigheter, organisationer, regeringskansliet, SKL, m.fl.