Kommittén för eHälsa

Kommittén har inrättats av SLS för att vara rådgivande till nämnden avseende IT-lösningar i hälso- och sjukvården. IT-stödet har blivit en viktig förutsättning för god vård. Samtidigt fungerar många IT-lösningar inte optimalt och är inte utformade tillsammans med användarna.

För en sund användning av digitalt stöd i vården – eHälsa

Vården digitaliseras allt mer. Patienter kan allt lättare engagera sig i sin hälsa genom att både skapa och ta del av information i vårdens IT-stöd. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar allt mer vilket leder till både över- och dubbeldokumentation. Detta kan i sin tur leda till minskad effektivitet och andra kvalitetsproblem. Rätt utformad och strukturerad kan den digitala dokumentationen genom att användas i beslutsstöd, monitorering och kvalitetsarbete istället öka både effektivitet och kvalitet i vården. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör lägga mindre tid på att dokumentera och i stället lägga mer tid på att använda dokumenterade uppgifter.

För att digitaliseringen av vården ska få full effekt måste professionerna få ett ökat inflytande på utformningen av vad som ska dokumenteras och hur. Användarna av vårdens system måste medverka i hur gränssnitt och påminnelser ska se ut och i hur återkoppling av insamlade data ska ske så att vi lär oss och skapar bra underlag för forskning. 

Nyckeln till sund digitalisering ligger i en ökad samverkan mellan de många intressenterna i vårdens digitalisering; professionerna så väl som myndigheter (Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten) och nationella projekt. Idag finns en begränsad synkronisering av olika insatser för digitalisering av vården och om man beaktar av den snabba utvecklingen inom området så sker de flesta insatser för långsamt. Patienter och företag är de stora pådrivarna av utvecklingen. 
Det är viktigt att samarbeta internationellt dels för att vi i Sverige ska kunna lära oss av erfarenheter från andra länder och dels för att informationen lättare ska kunna följa patienter som rör sig över gränserna.

Den ovan beskrivna bilden har bekräftats upprepade gånger vid den årliga hearingen om eLäkekonst under medicinska riksstämman. För att öka tempot och göra digitaliseringen effektiv vill Svenska Läkaresällskapet medverka i utveckling och granskning av befintliga och kommande IT-stöd. Professionen ska alltid delta i kravställning, införande, förvaltning och vidareutveckling av olika IT-stöd. Verksamhetens behov ska vara styrande för digitaliseringen så att nya IT-stöd ger förutsättning för utveckling av verksamhetsprocesser och arbetssätt. 

Kommittén för eHälsa arrangerar årliga inspirationsdagar och ger ut ett par nyhetsbrev årligen för att utveckla sällskapets egna medlemmar; vid senaste medicinska riksstämman ett helt spår om e-Hälsa - med många bidrag från kommittén – en trend som visar att detta aktuella område måste följas upp. 

Rätt utformat kan digitaliseringen användas för att underlätta konsensus om hur dokumentation ska se ut inom olika områden och härigenom hur nationella riktlinjer ska kunna tillämpas. Här vill sällskapet medverka i det nya kunskapsrådet där vårdmyndigheterna inklusive E-hälsomyndigheten ingår.

SLS vill aktivt värna om att digitaliseringen inom vård och omsorg används för en god utveckling av kvalitet, vetenskap och utbildning med tillvaratagande av etiska aspekter.

Ledamöter