Privata sjukvårdsförsäkringar


SLS ställer sig bakom lagförslag som reglerar privata sjukvårdsförsäkringar

SLS välkomnar lagförslaget som säkrar att privata sjukvårdsförsäkringar inte ska kunna inverka negativt på den lagreglerade prioriteringsplattformen, men reserverar sig mot förslaget om totalt förbud mot remittering.
2022-11-16

Läs mer

Vård efter behov – och privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har tagit beslut om lagrådsremissen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården. I lagrådsremissen föreslås bland annat att det i avtal mellan region och privat vårdgivare ska framgå hur det ska säkerställas att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar uppdrag från regionen negativt. Det som avtalats måste följas upp.
2022-05-06

Läs mer


Utredning om förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar i den offentligt finansierade vården

Svenska Läkaresällskapet (SLS) som lyft en oro för hur privata sjukvårdsförsäkringar hotar principen om vård efter behov välkomnar ny utredning.
2022-02-08

Läs mer


Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar faller platt

Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar förbigår helt den viktiga analysen om hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar prioriteringsordningen i hälso- och sjukvården. SLS lyfter fram skarp kritik i sitt remissvar.
2022-02-03

Läs mer

Kritik mot utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

Mikael Sandlund, ordförande i delegationen för medicinsk etik har suttit med som expert i den av regeringen tillsatta utredningen som fick i uppdrag att begränsa privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
2021-09-07

Läs mer


Är privata sjukvårdsförsäkringar ett hot mot vård efter behov?

Mikael Sandlund medverkande i ett kunskapsseminarium tillsammans med medverkade i ett kunskapsseminarium med internationella experter och svenska beslutsfattare, arrangerat av LO och Arena Idé.
2021-06-18

Läs mer

”Läkare bör inte delta i geschäft med onödiga undersökningar”

Marknadsomställningen av hälso- och sjukvården utmanar läkares yrkesetik och principen om vård efter behov, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet på DN Debatt.
2020-10-23

Läs mer


Mikael Sandlund en av experterna i utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har utsett Mikael Sandlund till särskild sakkunnig och expert i utredningen om begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Mikael Sandlund leder arbetet i SLS delegation för medicinsk etik som har utfört en analys av privata sjukvårdsförsäkringar, och har tidigare kritiserat det privata sjukvårdsförsäkringssystemet eftersom det åsidosätter principen om att vård i första hand ska ges efter behov.
2020-10-13

Läs mer


Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård

SLS delegation för medicinsk etik anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren. Det konstateras i ett etiskt uttalande som Etikdelegationen tagit fram.
2020-02-12

Läs mer


Läkaresällskapet varnar för sjukvårdsförsäkringar

Johanna Palmström som skriver för ArbetsVärlden har intervjuat Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik med anledning av det etiska uttalandet om privata sjukvårdsförsäkringar som delegationen tagit fram.
2020-02-13

Läs mer


Mikael Sandlund kommenterar  Vårdanalys rapport om privata sjukvårdsförsäkringar

2020-04-01

Läs mer