Prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården under kris och krig

I en skrivelse till Socialstyrelsen lyfter SLS fram vikten av medicinetisk expertkunskap i arbetet med att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig.

Regeringen gav i mars 2021 Socialstyrelsen uppdraget som ska genomföras i samarbete med regioner, kommuner, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra relevanta aktörer.

– Prioritering av hälso- och sjukvård i fredstid såväl som vid ofärd är en av SLS huvudfrågor och vi kan bidra med särskild kompetens när det gäller inte minst de medicinetiska frågeställningarna, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Läs skrivelsen