Smer efterlyser etiskt ramverk som vägledning för beslutsfattare vid pandemi

Sverige saknar - till skillnad från flera andra länder - ett etiskt ramverk för beslut vid pandemier. Detta påpekar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport och presenterar en handfull etiska värden och principer som föreslås ligga till grund för ett sådant ramverk.

Smer publicerar i dag fredag rapporten ”Etiska vägval vid en pandemi” i samband med detta publiceras en debattartikel i Dagens Nyheter som uppmanar regering och riksdag att införa ett nationellt etiskt ramverk som ska vara vägledande för beslutsfattare vid pandemier.

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik som är sakkunnig i Smer har deltagit i skrivargruppen för denna rapport som i övrigt bestått av etikprofessorerna Görna Collste, Nils-Eric Sahlin och nestron på området: Göran Herméren tillsammans med Lotta Eriksson som är huvudsekreterare i Smer.

Budskapet är att Sverige borde ha ett nationellt etiskt ramverk både i beredskapsplaner och vid pågående kris likt corona-krisen, och att riksdag och regering borde ta initiativ till att ta fram och besluta om ett sådant. Den typen av ramverk finns i andra länder, och nåra sådana exempel redovisas. Rapporten utgår från konstaterandet att beslutsfattandet vid en pandemi måste grundas på bästa möjliga faktaunderlag som ska redovisas öppet, men att detta inte räcker – värdefrågorna är ständigt närvarande och måste också adresseras. Ett stort antal exempel på värdekonflikter och behov av avvägningar mellan intressen ges i texten. Rapporten utgör det första steget i rådets analys av etiska frågor i samband med pandemin.

Rapporten lyfter fram ett antal etiska värden och principer som Smer anser är särskilt viktiga vid beslutsfattande inför och under en pandemi och som föreslås utgöra grunden i ett nationellt etiskt ramverk:

  1. Minimera skada och rädda liv. Det övergripande målet vid en pandemi bör vara att minimera skada och rädda liv.
  2. Människovärde. Alla människor ska behandlas med respekt och på lika villkor.
  3. Personlig integritet och frihet. Åtgärder som begränsar människors integritet och frihet bör vara proportionella, nödvändiga och relevanta, och minimeras i relation till vad man önskar åstadkomma.
  4. Rättvisa och jämlikhet. Vård och andra samhälleliga insatser måste erbjudas på ett rättvist och etiskt godtagbart sätt. Det är viktigt att motverka ojämlikhet både nationellt och internationellt.
  5. Vetenskaplig grund. Beslut om åtgärder ska, så långt som möjligt, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  6. Proportionalitet. De åtgärder som vidtas måste vara proportionerliga i relation till vad man önskar uppnå.
  7. Tillit. Det är av avgörande betydelse att beslutfattare upprätthåller befolkningens förtroende vid en pandemi när svåra åtgärder måste vidtas. Ett sätt att skapa förtroende på kort och lång sikt är att hålla sig till fakta.
  8. Solidaritet. En pandemi kan utmana konventionella idéer om nationell suveränitet, ¬säkerhet eller territorialitet. Det är viktigt att stötta de individer som riskerar att fara särskilt illa på grund av smitta eller åtgärder, lika väl som att betona individens ansvar för sina egna val

Smer planerar under de kommande månaderna föra en bred dialog med experter och intressenter i syfte att ta fram policyrekommendationer och vidareutveckla grunden till ett nationellt etiskt ramverk för beslutsfattande vid pandemier. I det sammanhanget vill Svenska Läkaresälslkapet gärna vara med och utgöra en röst från professionen. Bland annat samarrangerar vi gärna webinarier runt dessa etiska ramverksfrågor tillsammans med Smer.