Ny utredning om beslutsoförmögna i vården efterlyses

Anders Castor, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik anser att frågan om beslutsoförmögna i vården bör utredas på nytt.

Frågan om vård av patienter med nedsatt beslutsförmåga har aktualiserats av Svensk sjuksköterskeförening som i en skrivelse till Socialdepartementet vill se lagstiftning i situationer där det kan förekomma tvång inom somatisk vård. Nyheten lyftes tidigare i veckan av Dagens Medicin med kommentar av Anders Castor, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Anders Castor anser att det behövs en ny utredning om hur, och av vem, beslut ska fattas för att vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga ska kunna få vård som gagnar dem, och för att undvika den etiska stress som personalen utsätts för.

– Du hamnar i konflikten att å ena sidan göra det som är bra för den beslutsoförmögna patienten, och det kan vara ganska stora värden som står på spel, kontra att inte gå emot patientens uttryckta vilja. Patientens integritet skyddas fortfarande i grundlagen och där har du som vårdpersonal inget lagstöd för att göra det som du anser är uppenbart bra för patienten. Och det leder till stora olikheter kring hur man löser det här, och därmed till en ojämlik vård, säger Anders Castor.