Patientens autonomi


Lagförslag för att stärka vården för beslutsoförmögna patienter

2023-10-19
I Sverige saknas reglering för hur man ska behandla vuxna patienter som är beslutsoförmögna, som inte förmår bestämma eller samtycka till sin egen vård. Det skapar allvarliga problem för både patienten och sjukvårdspersonalen och riskerar en rättsosäkerhet för de inblandade. För att stärka vården för dessa patienter har Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik tagit fram ett lagförslag som kan inkluderas i patientlagen (2014:821).

Läs mer


När patientens autonomi krockar med sjukvårdspersonalens uppfattning om bästa möjliga insatser

Etiskt uttalande 2022-10-12

Läs mer


Ny utredning om beslutsoförmögna i vården efterlyses

Anders Castor, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik anser att frågan om beslutsoförmögna i vården bör utredas på nytt.
2022-09-07

Läs mer


Lagförslag för ändring av juridiskt kön – SLS efterlyser fördjupad etisk analys

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på utkastet till lagrådsremiss ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen” (S2021/07285). Lagförslagen som har en direkt betydelse för människors hälsa och välbefinnande är inte tillräckligt utredda och bör inte genomföras i sin nuvarande utformning menar SLS.
2022-02-15

Läs mer


SLS och SLF efterlyser tydligare lagstiftning som reglerar sjukvårdsbeslut för personer utan beslutsförmåga

I en skrivelse till Socialdepartementet yrkar Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund att frågan om vårdbeslut rörande beslutsoförmögna snarast behandlas och leder till tydlig lagreglering.
2021-05-21

Läs mer