Läkares attityder till läkarassisterat suicid

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har som organisation inget samlat ställningstagande till ett eventuellt införande av assisterat döende i Sverige, men tycker att frågan bör diskuteras brett och öppet. SLS anser att frågan både är en viktig fråga för professionen, och en samhällsfråga som bör utredas parlamentariskt.

För att bidra med faktaunderlag till diskussionen genomförde Etikdelegationen inom Svenska Läkaresällskapet i samarbete med forskarna Niels Lynöe, Niklas Juth och Anna Lindblad vid KI nyligen en enkätundersökning till ett slumpurval av svenska läkare inom specialiteterna allmänmedicin, geriatrik, kirurgi, psykiatri, internmedicin och onkologi. Samtliga  palliativmedicinare inkluderades även. Enkäten var en uppföljning av en likartad studie som gjordes 2007. Svarsfrekvensen på postenkäten blev denna gång knappt 60%, vilket vi betraktar som acceptabelt eftersom utskicket olyckligtvis kom att sammanfalla med coronapandemins andra våg.


Frågorna i enkäten utgår från att läkarassisterat suicid gjorts lagligt i Sverige enligt regler som liknar de som råder inom den s.k. Oregonmodellen (tillgängligt för beslutskompetenta patienter med obotlig sjukdom och kort beräknad tid kvar att leva som själv begär denna insats utan att ha utsatts för påtryckningar från andra). Idag accepterar enligt den aktuella studien en större andel av de tillfrågade läkarna läkarassisterat självmord (47%), jämfört med vad som var fallet 2007 (35%). En tredjedel av de nu tillfrågade läkarna angav att de var beredda att själv förskriva läkemedel (givetvis under förutsättning av detta reglerats legalt). Det finns, precis som det gjorde 2007, vissa skillnader mellan de olika specialiteterna; psykiater och kirurger anger oftare en positiv attityd till läkarassisterat döende, medan geriatriker och palliativläkare gör det mindre ofta.


Läs gärna hela artikeln som är publicerad i BMC Medical Ethics (Open access)
•    DOI: 10.1186/s12910-021-00652-0
•    Länk: https://bmcmedethics.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12910-021-00652-0.pdf

Mikael Sandlund, ordförande, Ingemar Engström, tidigare ordförande, Etikdelegationen, Svenska Läkaresällskapet