Enkätundersökning om svenska läkares attityder till läkarassisterat döende/dödshjälp

Information om pågående enkätundersökning.

2020-11-04
Under vecka 45 och 46 skickas en enkätundersökning ut till ett randomiserat urval av svenska läkare verksamma inom några relevanta kliniska specialiteter. Skälet till att den skickas ut postalt och inte digitalt är för att undersökningen är en upprepning av en mycket likartad studie som gjordes för ett tiotal år sedan, och poängen är att hålla metodiken så likartad som möjligt för att kunna jämföra resultaten. Vi uppmanar alla som fått enkäten att besvara den.

Enkäten var planerad att gå ut i mars/april 2020 men pausades på grund av pandemin. Vi väljer nu att skicka ut enkäten trots att pandemin långtifrån är över, och osäkerheten är stor om hur belastad sjukvården och därmed inte minst läkare kommer att vara den närmaste tiden.
Undersökningen är ett samarbete mellan LIME på Karolinska Institutet (KI) och Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Det är KI som är forskningshuvudman, och som står för den vetenskapliga analysen. Etikdelegationen kommer att diskutera resultaten och föra ut diskussionen i våra kanaler.

Dödshjälp är en kontroversiell fråga som många nog helst inte vill ta i. Svenska Läkaresällskapet anser tvärtemot en sådan uppfattning att det är en fråga som vi som läkare och samhällsmedborgare bör vara med och diskutera. Idag är läkarassisterat döende inte tillåtet i Sverige, och om det skulle bli det så behöver först lagändringar, kanske en speciallagstiftning, beslutas av riksdagen. Därför är läkarassisterad dödshjälp en samhällsfråga – och en läkarfråga.

Den aktuella undersökningen har fokus på att beskriva svenska läkares syn på saken givet en sådan lagstiftning fanns, som gjorde dödshjälp förmedlad av läkare tillåten.

Mikael Sandlund
Ordförande Etikdelegationen