SLS tillskriver generaldirektören för Rättsmedicinalverket med förslag om oberoende vetenskaplig granskning

Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd har diskuterat frågan om medicinska åldersbedömningar av asylsökande efter rapport från mötet i november mellan bland andra Läkaresällskapets ordförande och generaldirektören för Rättsmedicinalverket.

SLS nämnd bedömer att det fortsatt råder oklarhet om de i Sverige tillämpade metoderna för medicinsk åldersbedömning är vetenskapligt sunda, om de medger tillräcklig precision, och om felmarginaler/risken för felbedömning är känd, samt att det även råder oklarhet om huruvida osäkerheten i bedömningarna kommuniceras på ett sätt som uppfattas korrekt av mottagarna (dvs. handläggare på Migrationsverket respektive i domstolarna). 

Nämnden beslöt därför att tillskriva generaldirektören för Rättsmedicinalverket med förslag om oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell och nationell forskning och erfarenheter. Denna granskning ska syfta till att vid behov ge råd om behövliga förändringar i nuvarande praxis. SLS erbjuder sig att efter förfrågan biträda med nationell expertis.

Läs skrivelse