Möte med Rättsmedicinalverket

Den 27 november 2018 träffade SLS ordförande Britt Skogseid, Ingemar Thiblin, representant för Svensk förening för rättsmedicin samt Etikdelegationens ordförande Mikael Sandlund och sekreterare Agneta Davidsson Ohlson Rättsmedicinalverket företrätt av GD Lars Werkström, projektledare Ann Lemne, metodansvarig Carl Johan Wingren, rättsläkare Petra Almqvist och avdelningschef Elias Palm för att diskutera åldersbedömningar i asylärenden.

SLS-initiativ
SLS hade tagit initiativ till träffen med avsikt att upprätta en dialog mellan myndigheten och professionen. RMV's regeringsuppdrag vad gäller åldersbedömningar har väckt avsevärd debatt och ifrågasättande, vilket är negativt ur rättssäkerhetssynpunkt, eftersom allmänhetens förtroende för de rättsvårdande myndigheterna är en del av det som bygger upp rättssäkerheten. Rättssäkerhet i detta sammanhang är en fråga som nära ansluter till frågan om vetenskaplighet och evidens. Vi avsåg inte att möta RMV's ledning för att gå in i detaljdiskussioner om metoders tillförlitlighet, utan snarare framhålla att man med hjälp av en levande och förtroendefull dialog mellan myndigheten och SLS som professionsorganisation kan få hjälp att hamna rätt, och undvika misstag.

Erfarenhet av att implementera nya metoder  
RMV's erfarenhet och rutiner för att implementera nya metoder är begränsad, medan det i sjukvården finns avsevärd erfarenhet och kunskap om hur man kan gå till väga. SLS vill med hjälp av konstruktiva förslag försöka bidra till att liknande tveksamt genomförda implementeringar kan undvikas i framtiden.

Engagemang sedan flera år
SLS har ett långvarigt engagemang i åldersbedömningsfrågan, som i hög grad engagerar många av våra medlemmar. År 2011 arrangerade SLS en workshop på initiativ av barnläkarna Anders Hjern och Henry Ascher.

I september 2016 deltog SLS i ett möte med anledning av att RMV fått sitt regeringsuppdrag att via upphandlade tjänster för magnetkameraundersökningar av knä samt tandröntgen på uppmaning av Migrationsverket eller domstol utfärda rättsintyg angående ålder. Efter detta möte utformade SLS en skrivelse ställd till RMV's dåvarande GD Monica Rodrigo där vi gick igenom främst de etiska aspekterna av åldersbedömningar med hjälp av medicinska metoder.

Forskning, evidens och etiska aspekter
MR-knä är en obeprövad metod som måste underkastas fortlöpande väl designade uppföljningar och forskning. RMV lägger särskild vikt vid hur utlåtandena utformas, så att mottagaren tydligt kan utläsa vilken grad av osäkerhet som finns runt det avgivna svaret. Från SLS sida beskrev vi vikten av avpassad information till de unga asylsökandes gode män, vilka har en viktig roll att förklara innebörden av, och efter samråd med den unge ge samtycke till undersökningen. Vi föreslog även att man på ett systematiskt vis undersöker hur de avgivna yttrandena uppfattas och läses av mottagarna, dvs. handläggare på Migrationsverket och domstolarna. 

Vad blev då resultatet?
Samtalet med RMV fördes i konstruktiv anda. Det kunde inte klarläggas under vilka förutsättningar man är beredd att överge den valda metodiken, och det är fortsatt oklart hur man tolkar tillkommande evidens. RMV visade förståelse för att det kan finnas skäl att öppna upp för en bred dialog och då kanske använda SLS som en arena för en diskussion om metodval och osäkerhetsmarginaler. Man framhöll svårigheterna att systematiskt undersöka hur handläggarna på Migrationsverket uppfattar utlåtandena från RMV, men berättade om omfattande utbildningsinsatser som Migrationsverket riktar till denna grupp.

SLS fortsätter sitt engagemang i denna fråga, som rör läkarprofessionalitet, människovärde och rättstrygghet.

Mikael Sandlund