Medicinska åldersbedömningar under lupp

Regeringen har nu äntligen tillsatt en utredning om de kritiserade metoderna för medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Att så skulle ske beslutades för mer än ett år sedan.

Åldersbedömningarna som genomförs av Rättsmedicinalverket innebär MR av knäled och en tandröntgen, en metod som mött stark kritik av bland andra Svenska Läkaresällskapet och SLS delegation för medicinsk etik. SLS har under flera år genom uppvaktningar och andra insatser försökt få till stånd en genomlysning av metoden, så även Smer (Statens medicinetiska råd) som skrivit till regeringen med samma uppmaning.

– Äntligen kommer regeringen till skott med att tillsätta en utredning, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation. Det är nu av största vikt att utredningen snabbt kan påbörja sitt arbete och att internationell expertis inkluderas och Svenska Läkaresällskapet har varit tydliga med att vi är redo att bistå med nationell expertis.

Särskild utredare blir Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm som får ett omfattande uppdrag att granska Rättsmedicinalverkets metoder, det vetenskapliga underlag som finns samt se till att forskning om dessa metoder ökar:

”Granska den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas av Rättsmedicinalverket, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden samt hur det vetenskapliga underlaget och myndighetens utlåtanden har utvecklats över tid. Granskningen ska innefatta aspekter såsom kapacitet vad gäller ärendemängd, personlig integritet, medicinska risker och hantering av osäkerheter i form av statistiska felmarginaler”.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024 och en första delredovisning ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Fredrik Tamsen som tidigare jobbade på Rättsmedicinalverket som rättsläkare utsågs av Svenska Läkaresällskapet till 2019 års Hippokratespristagare. Hans kritik av åldersbedömningarna var avgörande för att frågan skulle lyftas. Fredrik kommer att hålla ett seminarium på SLS den 9 september 2020.