Medicinska åldersbedömningar i RMV:s regi – läkares professionalitet och yrkesetik utmanades

SLS anser att en myndighet som RMV bör åläggas ökad transparens, och en starkare professionell och vetenskaplig insyn, som kan borga för att läkares yrkesetik inte spelas över av andra hänsyn.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har utan att vara med på listan över remissinstanser skickat in synpunkter på betänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84). En utredning som kom till stånd efter att flera organisationer, däribland SLS och Smer engagerat sig i frågan.

Betänkandet har remitterats till endast fyra instanser, samtliga myndigheter (Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), varav de tre första kan anses vara sakägare i frågan, en remisshantering som är förbryllande.

– Man kan fundera på varför remissvar inte aktivt efterfrågas från de organisationer som engagerat sig i frågan, och som bidragit till att utredningen tillsattes, säger Mikael Sandlund ordförande i SLS delegation för medicinsk etik. För SLS är det viktigt att följa upp detta utredningsarbete eftersom en central aspekt av läkares professionalitet och yrkesheder utmanades i denna hantering. Rättsläkare på Rättsmedicinalverket (RMV) försökte få till stånd en vetenskaplig diskussion kring tillförlitlighet och sätt att rapportera resultatens felmarginaler, men myndigheten hörsammade inte detta, vilket resulterade i att några läkare till slut blåste i visslan och såg sig tvungna att avsluta sina anställningar vid RMV.

Utredningens uppdrag är att granska RMV:s metod för medicinsk åldersbedömning, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden samt hur det vetenskapliga underlaget och myndighetens utlåtanden har utvecklats över tid. Utredningen ska även initiera vetenskapliga studier, och slutrapportera under 2024. Granskningen ska utifrån direktivet innefatta aspekter som personlig integritet, medicinska risker och hantering av osäkerheter i form av statistiska felmarginaler.

SLS delar utredningens syn att metoderna som används för medicinska åldersbedömningar ska ha så hög precision som möjligt, och att osäkerheter och felmarginaler ska redovisas. SLS anser dock att den utgångspunkten är otillräcklig.

– Eftersom medicinska åldersbedömningar används i sammanhang med stor rättslig och praktisk betydelse för enskilda så kräver rättssäkerheten förutom ett tillförlitligt vetenskapligt underlag även full transparens hur bedömningarna rent faktiskt genomförs och kommuniceras. Skrivningen "att eventuella osäkerheter bör redovisas" är ett steg i rätt riktning, men når inte fram till målet, säger Mikael Sandlund.

RMV har motvilligt och efter påtryckningar av bland andra SLS och Smer samt offentlig debatt gradvis i vissa avseenden förändrat sitt sätt att analysera och svara ut resultaten.

–I början angavs samma felrisk oavsett om tand eller knä eller båda delarna var mogna. Myndigheten redovisades inga beräkningar utan hävdade frankt att risken var 10% för "barn nära 18 år". Den slutsats man kan dra av detta är att några beräkningar förmodligen inte fanns när metoden började tillämpas, säger Mikael Sandlund.

I utredningen konstateras att samma undersökningsresultat från tand och knä kan ha medfört att utlåtandena angående ålder blivit olika beroende på när utlåtandet skrevs. SLS anser att staten bör ta ställning till hur detta ska hanteras, eftersom människor kan ha blivit förfördelade. Den frågan innefattas dock inte i direktiven för denna utredning.

SLS menar även att en myndighet som RMV bör åläggas ökad transparens, och en starkare professionell och vetenskaplig insyn, som kan borga för att läkares yrkesetik inte spelas över av andra hänsyn.

Läs SLS remissvar

2019 belönade Svenska Läkaresällskapet rättsläkaren Fredrik Tamsen för hans mod, civilkurage och etiska kompass
2019 tilldelades rättsläkaren Fredrik Tamsen Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen. Tamsen var tidigare anställd som rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Under sin anställning som rättsläkare vid RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som används och kritiserade dem för allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister, utan framgång hos arbetsgivaren. Fredrik lämnade sin anställning i protest och har i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig kritik mot de bristfälliga metoderna, där risken för att felbedöma barn har visat sig vara betydligt större än vad RMV tidigare påstått.