Åldersbedömning av asylsökande

Svenska Läkaresällskapet framhöll i november 2015 i ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör som sin bedömning att det tills vidare inte var medicinskt eller etiskt acceptabelt att genomföra åldersbestämning i asylärenden med oprecisa metoder, och att frågekomplexet borde utredas och analyseras ur både etiska och medicinska aspekter.

Sedan dess har Socialstyrelsen gjort en litteraturöversikt av dokumentation och evidensläge för bedömningsmetoder, och särskilt framhållit MR knäled som lovande. I ett regeringsbeslut maj 2016 har Rättsmedicinalverket (RMV) fått i uppdrag att snarast genomföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande som uppger att de är under 18 år gamla, men där Migrationsverket finner detta osäkert.

Svenska Läkarsällskapet bedömer:

-  att det är rimligt att Rättsmedicinalverket går vidare enligt den plan man redovisat för att uppfylla de direktiv myndigheten fått från regeringen

-  att det är positivt att Rättsmedicinalverket har ansvar för ålderbedömningarna eftersom det tydliggör att denna verksamhet inte är en del av hälso- och sjukvården.

- att kunskapsläget är fortsatt otillfredsställande i flera avseenden, och verksamheten bör därför följas vetenskapligt med på förhand definierade kontrollstationer; bedömningarnas precision, interbedömarreliabilitet, vilka effekter yttrandena får och hur de tolkas av myndigheter och i rättsliga avseenden, liksom i vilka ärenden medicinska ålderbedömningar kommer till stånd

-  att det krävs ett brådskande utvecklingsarbete för att utveckla information anpassad för den aktuella målgruppen och som stöd till Gode män

-  att Rättsmedicinalverket bör upprätthålla kommunikationen med relevanta professionssammanslutningar för en fortlöpande dialog.

Skrivelse till Rättsmedicinalverket