Hippokratespriset

Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver.

Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och delas ut sedan 2003. Priset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Priset delas ut årligen och går vartannat år till en kvinna och vartannat år en man, i år en kvinna. Känner du en läkare som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete?

Välkommen att nominera till Hippokratespriset 2024 (kvinna) genom att mejla namn och kontaktuppgifter, dina egna och på den som nomineras samt kontaktuppgifter på en eller två referenser till priser@sls.se senast den 15 maj 2024.


Om priset
Priset och Clarence Blomquist-medaljen i silver, delas ut av Läkaresällskapet sedan 2003, efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik för att belöna och uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Prisutdelning vid Läkaresällskapets Årshögtid.

Om Clarence Blomquist
Clarence Blomquist (1925-79) var docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri, debattör och författare samt ledamot i SLS etikdelegation under 1960- och 70-talen. Han ville med sina texter klargöra begrepp och frågeställningar och tillhandahålla material för egna ställningstaganden. Betydelsen av egen tankeverksamhet kan aldrig överskattas, skriver han i förordet till en av sina böcker.

Läkarkåren hade under ett par tusen år Hippokrates ed som rättesnöre för sitt etiska handlande i patient-läkarrelationen. När vårdens organisation förändrades radikalt på 1970-talet och vården av patienterna övergick till en ”stab av hälsoarbetare" växte behovet av en vetenskapligt grundad medicinsk etik fram. Clarence Blomquist analyserade i sina böcker centrala begrepp som liv och död, friskt och sjukt, läkarens yrkesroll, sjukhusets sociala struktur samt läkarens och patientens psykologiska reaktioner. Vad sker med tystnadsplikten? Hur vill vi ha våra läkare? Ska läkaren tjäna den enskilde patienten eller samhället? Får man behandla någon mot sin vilja? Är det en rättighet att dö? Clarence Blomquist-medaljen delas till hans minne ut sedan 1996 för särskilda insatser inom medicinsk etik. 

Tidigare pristagare

2022

2021


2020


2019


2011-2018