Etiska uttalanden

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska uttalanden som vägledning och stöd i läkarens vardag.