Etikdag på SLS

Läkaresällskapet och Läkarförbundet arrangerar sedan 2010 varje år en gemensam etikdag för att inspirera läkare och annan vårdpersonal till etisk medvetenhet och skapa tillfälle till diskussion och reflektion.

Seminarierna syftar till att klargöra begrepp och aktuella frågeställningar samt att ge underlag till egna ställningstaganden för ett etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.

Programmet bestäms av SLS Delegation för medicinsk etik och SLFs Etik- och ansvarsråd. Dagen hålls på hösten på Läkaresällskapet. Den spelas in och webbsänds för att så många som möjligt ska ha tillfälle att ta del av den.

Medicinsk etik 
Etiska resonemang skiljer på fakta och värderingar. Ett beslut bygger på medicinska fakta, men vägen till beslutet bygger på etisk diskussion och etiska beslut. För en etisk diskussion måste läkaren och teamet hinna skaffa sig tillräcklig information och förberedelsetid för att kunna reflektera runt den enskilda patienten. Man måste ta hänsyn till kritiska synpunkter och undvika slentrianmässig praxis. Man får inte ha förutfattade meningar eller låta brist på vårdplatser och resurser påverka ett beslut.

För att skapa en konstruktiv och konkret diskussion måste abstrakta begrepp som livskvalitet, värdighet, meningslös behandling, rättvisa etc. förtydligas och konkretiseras.

Vägledande för etiska beslut är patientens eget perspektiv och egna värderingar om vad som är värdigt och meningsfullt. 

Ta del av tidigare Etikdagar

Etikdag 2022

Etikdag 2021

Etikdag 2020

Etikdag 2019

Etikdag 2018

Etikdag 2017

Etikdag 2016