Stipendier

Svenska Kardiologföreningen delar årligen ut flera stipendier

Post doc-stipendium med anledning av Svenska Kardiologföreningens 75-årsjubileum

Ansökningsperiod 1 juni 2022 - 21 augusti 2022

Behörighet
Stipendiet kan sökas av medlemmar som är läkare och har disputerat för högst 7 år sedan, företrädesvis yngre forskare som bedriver medicinsk forskning, och kan endast sökas för post doc vid annat lärosäte. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Kardiologföreningen innevarande år.

Villkor
Stipendiet ska möjliggöra för medlem att efter disputation vara tjänstledig för att bedriva forskning vid en välrenommerad institution. Vistelse utomlands premieras. Personlig inbjudan ska bifogas. Post doc-forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst tre månader.

Beviljande & redovisning
Besked om stipendium lämnas skriftligen under senare delen av september. Stipendiebeloppet omfattar upptill 250 000 kr och utbetalas innan årsskiftet 2022/2023. Utdelning sker till en eller flera sökande.

Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan (100%) sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Om sökande inte har någon tjänst skickas istället ett intyg om att beviljad post doc kommer att bedrivas på heltid vid den mottagande institutionen under hela stipendietiden tillsammans med rekvisitionen.

Redovisning ska göras skriftligt senast en månad efter post doc-tidens slut. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Kardiologföreningen.

Ansökan
Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall sändas in med all dokumentation samlad i en PDF. Ansökan skall innehålla:

1. CV (max en A4-sida)

2. Forskningsprogram (max fyra A4 sidor)

3. Budget, inklusive andra sökta och erhållna bidrag.

4. Inbjudningsbrev från institutionen som skall besökas.

Ansökan skickas senast 21 augusti 2022 via mail till Svenska Kardiologföreningen till Ellinor.Schmidt@sls.se.

Stipendier Svenska Kardiologföreningen

Ansökan skall innefatta CV och projektplan, detaljerad beskrivning finns för varje stipendium. Du måste vara medlem i Svenska Kardiologföreningen för att vara behörig att söka stipendierna.

Tidigare stipendieutlysningar 2022:  

AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium inom akuta koronara syndrom.

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och sekundärpreventiv långtidsuppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. Stipendiet vänder sig i första hand till forskare som ännu inte uppnått docentur, t.ex. doktorander och post docs inom kardiologi/kardiovaskulär medicin.

Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 100 000 SEK. Sökande ska vara medlem i Svenska Kardiologföreningen.

Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till sandra.gunneflo@astrazeneca.com senast den 28 februari 2022.

Mer information finner du här


AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium inom hjärtsvikt. 

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området Hjärtsvikt. Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området men vänder sig i första hand till forskare som ännu inte uppnått docentur, t.ex. doktorander och post docs inom området Hjärtsvikt.

Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman
motsvarar 100 000 SEK. Sökanden ska vara medlem i Svenska Kardiologföreningen.

Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till sandra.gunneflo@astrazeneca.com senast den 28 februari 2022.


 

Forskarstipendium. För ökad kunskap om Kardio-Renal-Metabolism 

Boehringer Ingelheim utlyser tillsammans med Svenska Kardiologföreningen ett forskarstipendium på 100 000 kr till läkare med forskning, planerad eller påbörjad, som syftar till att öka kunskap och förståelse inom området Kardio-Renal- Metabolism. 

Sökande är läkare och medlem i SvKF med forskningsprojekt inom kardiologi och renala eller metabola sjukdomar för att öka förståelse inom kardio-renal-metabola samspelet.

Vi prioriterar forskare som är i början av sin forskningskarriär.

Välkommen att ansöka på https://www.boehringer-ingelheim.se/forskarstipendium/stipendium

Ansökan med projektbeskrivning (max 3 sidor) samt CV skall vara oss tillhanda senast den 4 mars 2022

Stipendiaten utses av representanter från Svenska Kardiologföreningen. Stipendiet kommer att delas ut vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte 2022. 

Vid frågor kontakta Pyotr G Platonov, Svenska Kardiologföreningens Vetenskaplige Sekreterare
(Pyotr.Platonov@med.lu.se) eller Hanif Rassoolzadeh, Medicinsk Rådgivare på Boehringer Ingelheim
(hanif.rassoolzadeh@boehringer-ingelheim.com).

Tack för din ansökan!