Stadgar

Stadgar för Svenska Kardiologföreningen tillika Svenska Läkarsällskapets sektion för kardiologi

§1 Föreningen utgör en sammanslutning av läkare med pågående eller genomförd specialistutbildning inom kardiologi samt läkare med forskningsverksamhet inom kardiologi och andra kardiologiintresserade svenska läkare.

§2 Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling bl a genom anordnade av utbildning, kurser, specialistexamination och vetenskapliga aktiviteter. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS), specialistförening i Sveriges Läkarförbund (SLF) och nationell specialistförening inom Europeiska Kardiologföreningen (ESC).

2a) Som medlemsförening i SLS ordnas vetenskapliga presentationer vid SLS sammankomster i överensstämmelse med SLS. Medlemsförening ska till SLS avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till medlemsföreningen eller sektionen och ska i förekommande fall samråda med medlemsföreningar eller sektioner inom angränsande ämnesområden. Vid handläggning av sådana ärenden skall samråd med denna (dessa) ske. Medlem bör vara läkare för att kunna delta i beslut om de frågor som här avses.

2b) Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i kardiologi avgiver föreningen utlåtande i medicinska och fackliga frågor samt i frågor som av Läkarförbundet hänskjutas till föreningen. Det åligger föreningen att i denna sin egenskap ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.

2c) Såsom nationell förening i ESC representerar ordförande och ytterligare delegater i relation till föreningens antal medlemmar ESC’s generalförsamling i enlighet med ESCs stadgar. För att rösta i ESC’s generalförsamling ska föreningen betalat sin medlemsavgift som beräknas i relation till antal medlemmar.

§3 Ansökan om medlemskap görs till styrelsen. Medlem har genom medlemskap i Svenska Kardiologföreningen även medlemskap i SLS och ESC och bör ha individuellt medlemskap i SLF. Styrelseledamot skall ha individuellt medlemskap i SLF. Ledamot i medlemsföreningens styrelse som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet ska vara läkare. För att kunna deltaga i beslut om frågor som avses i §2b fordras medlemskap i Läkarförbundet jämte innehav av specialiteten ”hjärtsjukdomar”.

§4 Till hedersledamot kan, på förslag av styrelsen, årsmötet kalla person som på framstående sätt befrämjat föreningens syften. Hedersledamot är befriad från erläggande av årsavgift.

§5 Medlem, som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem som, trots påminnelser av föreningen inte erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

§5a Medlemsregister

Föreningens medlemsregister är förlagt till SLS och innehåller namn, adress, postnummer, ort, land e-post, medlemskategori: 1) Vanlig läkare, 2) Medlem i flera föreningar, 3) AT, 4) Pensionerad läkare, 5) Hedersmedlem, 6) Annan profession.

Registeruppgifterna ska avse förhållandena per den 1 september och skickas in årligen senast den 1 november till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner och för att föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat.

Personuppgifter i förhållande till medlemmar

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet

Föreningen och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och SLS rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar. Mer utförlig beskrivning av SLS hela personuppgiftsbehandling finns i SLS integritetspolicy på www.sls.se

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna.

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;

  • beräkning av avgift till SLS (se § 5a andra stycket),
  • beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 5a andra stycket),
  • när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
  • när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i SLS, kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts. 

SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).

§6 Styrelsen

Uppgift

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena.
Den har till främsta uppgift att:
a) Leda och samordna föreningens arbete
b) Ansvara för föreningens verksamhetsplanering och ekonomi
c) Anordna årsmöte och verkställa årsmötets beslut.

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, kassör, facklig sekreterare, samt två övriga ledamöter. Uppgifter om sektionens funktionärer ska meddelas SLS och SLF omedelbart efter förrättade val.

Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två styrelseledamöter gör framställan därom.

Beslut

Styrelsen är beslutsför då minst fyra röstberättigade styrelseledamöter är närvarande.
Omröstningen är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den meningen
ordföranden biträder. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense. Beslut i ärenden som berör för SLS gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till SLS nämnd genom utdrag ur protokoll.

Mandattid och omval

Mandattiden vid första mandatperiod för en styrelseledamot är två år. Omval kan ske med en mandattid om högst 2 år.
Omval till styrelsen får endast ske så att den totala mandattiden i styrelsen icke överstiger sex år i en följd, dock som ordförande högst fyra år.

§7 Ordföranden leder föreningens sammanträden och planerar agendan för dessa.

Vice ordföranden fungerar som ställföreträdande för ordförande med avsikt att efterträda ordföranden efter fullgånget mandat.

Vetenskaplige sekreteraren svarar för beredningen av ärenden som rör vetenskapliga frågor

Kassören åligger att uppta och redovisa årsavgifter, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens eller styrelsens beslut. Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna för granskning i så god tid, att dessa till årsmötet kunna avgiva skriftlig berättelse. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 jan – 31 dec.

Fackliga sekreteraren ska ansvara för fackliga ärenden och utbildningsfrågor

§8 I föreningens namn upprättade handlingar och utgående skrivelser undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av endera vice ordförande eller kassören. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden eller
kassören.

§9 Förslag till val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning, som består av den avgående ordföranden och två vid årsmötet för två år valda ledamöter.

Valberedningen har att beakta att
- För att gagna kontinuitet och tillvarata erfarenhet bör eftersträvas att icke mer än fyra styrelseledamöter utbytes vid ett och samma val.
- Om ordföranden inte omväljs bör i första hand sittande vice ordförande nomineras.
- Minst en styrelseledamot ska ha sin verksamhet förlagd utanför huvudstadens område och ytterligare minst en utanför regionsjukhus.
- Övrig ledamot bör vid förnyad mandattid i första hand nomineras till annat styrelseuppdrag.

Omröstningen vid val sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal beslutar ordföranden vid sammanträdet.

Bordläggning av ärenden kan ej nekas om minst fem medlemmar förenar sig i begäran därom. Då en fråga varit bordlagd en gång, kan ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar. När frågan tredje gången förekommer skall den till avgörande företagas.

§ 10 I föreningen ingår ämnesindelade arbetsgrupper som godkänns av, och verkar på uppdrag av, föreningen. Föreningens styrelse utser ordförande och ledamöter i arbetsgrupperna efter förslag från valberedning. Ledamöter i arbetsgrupperna bör representera olika sjukhuskategorier och ha en jämn geografisk spridning tillika jämn könsfördelning. Ledamot i arbetsgrupp skall vara medlem i föreningen. Arbetsgruppens stadgar skall vara godkända av föreningens styrelse. Arbetsgruppernas samarbete med föreningen kräver full ekonomisk transparens.

§11  Nämndledamot i SLS och medlem av SLF som inte är medlem I föreningen har tillträde till föreningens sammanträden med rätt att delta i förhandlingar men ej i föreningens beslut.

§12 Föreningen håller ordinarie årsmöte vid tidpunkt som styrelsen bestämmer varvid föredrages följande ärenden:
a) val av justeringsmän
b) styrelseberättelse och årsredovisning
c) revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet och disposition av föreningens resultat.
d) val av styrelse i överensstämmelse med stadgandena samt utse revisionsbolag
e) val av ledamöter i Svenska Läkarsällskapets fullmäktige och suppleanter. Medlemsförenings ledamöter (suppleanter) i SLS fullmäktige ska vara läkare.
f) arbetsordning för det kommande året
g) årsavgift för det kommande räkenskapsåret
h) övriga föreningsärenden

Kallelse till möte bör utsändas till medlemmarna senast femton dagar före mötet

Härutöver kan föreningen hålla extra årsmöte. Ett sådant ska hållas när minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla ett angivet ärende. Vid extra årsmöte kan endast beslutas i ärenden, som i behörig ordning tillkännagjorts i kallelsen till mötet.

Fråga eller frågor som medlemsförening skall uppföra på SLS fullmäktigemötes dagordning bör behandlas av ordinarie möte med medlemsföreningen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.

§13 Förslag till ändring av dessa stadgar kan inte avgöras vid det sammanträde eller årsmöte, då det blivit väckt. För att föreslagen ändring skall anses antagen, fordras beslut på nästa årsmöte men minst två tredjedelars av de avgivna rösterna. Förslaget skall tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet, och vara åtföljd av styrelsens yttrande. Beslutad ändring träder i kraft sedan den framställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Stadgar och arbetsordning för Svensk förening för cardiologi, Svenska Läkaresällskapets sektion för cardiologi, godkända den 2 dec 1947, med ändring den 2 dec 1952.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen godkända den 19 april 1966 och den 4 dec 1980.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för cardiologi godkända vid årsmötet den 4 dec 1980 och den 2 dec 1981.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 5 dec 1986 och den 2 dec 1987.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 30 nov 1995 och den 28 nov 1996.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 29 nov 2001 och den 28 nov 2002.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 28 nov 2002 och den 27 nov 2003.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 27 nov 2003 och vid extra årsmöte den 5 maj 2004.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets medlemsförening för kardiologi godkända vid årsmötet den 11 april 2019 och den 5 okt 2020