Post doc-stipendium med anledning av Svenska Kardiologföreningens 75-årsjubileum

Ansökningsperiod 1 juni 2022 - 21 augusti 2022

Behörighet
Stipendiet kan sökas av medlemmar som är läkare och har disputerat för högst 7 år sedan, företrädesvis yngre forskare som bedriver medicinsk forskning, och kan endast sökas för post doc vid annat lärosäte. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Kardiologföreningen innevarande år.

Villkor
Stipendiet ska möjliggöra för medlem att efter disputation vara tjänstledig för att bedriva forskning vid en välrenommerad institution. Vistelse utomlands premieras. Personlig inbjudan ska bifogas. Post doc-forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst tre månader.

Beviljande & redovisning
Besked om stipendium lämnas skriftligen under senare delen av september. Stipendiebeloppet omfattar upptill 250 000 kr och utbetalas innan årsskiftet 2022/2023. Utdelning sker till en eller flera sökande.

Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan (100%) sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Om sökande inte har någon tjänst skickas istället ett intyg om att beviljad post doc kommer att bedrivas på heltid vid den mottagande institutionen under hela stipendietiden tillsammans med rekvisitionen.

Redovisning ska göras skriftligt senast en månad efter post doc-tidens slut. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Kardiologföreningen.

Ansökan
Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall sändas in med all dokumentation samlad i en PDF. Ansökan skall innehålla:

1. CV (max en A4-sida)

2. Forskningsprogram (max fyra A4 sidor)

3. Budget, inklusive andra sökta och erhållna bidrag.

4. Inbjudningsbrev från institutionen som skall besökas.

Ansökan skickas senast 21 augusti 2022 via mail till Svenska Kardiologföreningen till Ellinor.Schmidt@sls.se.