Stadgar

Förslag för förändringar av stadgar för Svenska Kardiologföreningen

27 september 2013

Stadgar för Svenska Kardiologföreningen tillika Svenska Läkarsällskapets sektion för kardiologi

§1 Föreningen utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter. Föreningen fungerar som Svenska Läkarsällskapets sektion för kardiologi och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

§2 Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologiens utveckling bl a genom anordnade av föredrag, diskussion och demonstrationer.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi ombesörjer föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avgiver utlåtanden och förslag i frågor, som av Sällskapet hänskjutas till utredande och bevarande. Vid handläggning av sådana ärenden skall samråd med denna (dessa) ske.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i kardiologi avgiver föreningen utlåtande i medicinska och fackliga frågor samt i frågor som av Läkarförbundet hänskjutas till föreningen. Det åligger föreningen att i denna sin egenskap ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.

§3 Ansökan om medlemsskap skall inges till styrelse och avgöras i denna. Medlem bör tillhöra Svenska Läkarsällskapets och/eller Sveriges Läkarförbund som därtill behörig. Styrelseledamot skall tillhöra dessa organisationer.

För att kunna deltaga i beslut frågor som avses i §2, andra stycket, samt för att vara valbar för fullmäktige eller suppleant i Läkarsällskapet, fordras medlemskap i Läkarsällskapet.

För beslut i frågor som avses i §2, tredje stycket, fordras medlemskap i Läkarförbundet jämte innehav av specialiteten ”hjärtsjukdomar”.

§4 Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen årsmötet kalla person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syften. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.

§5 Hedersledamot är befriad från erläggande av årsavgift.

§6 Medlem, som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem, som aktat påminnelser av skattmästare ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift, anses hava utträtt ur föreningen.

§7 Styrelsen

Uppgift

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena.
Den har till främsta uppgift att:
a)Leda och samordna föreningens arbete
b)Ansvara för föreningens verksamhetsplanering och ekonomi
c)Anordna årsmöte och verkställa årsmötets beslut.

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, facklig sekreterare, vetenskaplig sekreterare, skattmästare samt två övriga ledamöter.

Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två styrelseledamöter gör framställan därom.

Beslut

Styrelsen är beslutsför då minst fyra röstberättigade styrelseledamöter är närvarande.
Omröstningen är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den meningen
ordföranden biträder. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.

Mandattid och omval

Mandattiden vid första mandatperiod för en styrelseledamot är två år. Omval kan ske med en mandattid om högst 2 år.
Omval till styrelsen får endast ske så att den totala mandattiden i styrelsen icke överstiger sex år i en följd, dock som ordförande högst fyra år.

§8 Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och i samråd med vetenskaplige sekreteraren utgöra föredragningslistor till sammanträden.

Vetenskaplige sekreteraren åligger att svara för beredningen av ärenden som rör vetenskapliga frågor eller utbildningsfrågor, hithörande korrespondens och förvalta hithörande delar av föreningens arkiv, att minst två veckor före sammanträde och minst en månad före årsmöte tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, att föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja brevväxlingen, vårda arkiv och bibliotek.

Skattmästaren åligger att upptaga och redovisa årsavgifter, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens eller styrelsens beslut.

En styrelsemedlem ålägges att svara för beredning av ärenden som rör utbildningsfrågor och hithörande korrespondens. Uppgiften kan åläggas en av styrelsemedlemmarna, exklusive ordförande och vice ordförande.

Facklige sekreteraren åligger att svara för beredningen av fackliga ärenden, hithörande korrespondens och förvalta hithörande delar av föreningens arkiv.

Omedelbart efter val av förtroendemän har vetenskaplige sekreteraren att till Läkarförbundet och Läkarsällskapet insända uppgifter om de valdas namn och adress.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall av vetenskapliga sekreteraren snarast tillställas Sällskapets nämnd.

Räkenskaperna skola i så god tid för granskning överlämnas till revisorerna, att dessa till årsmötet kunna avgiva skriftlig berättelse. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 jan – 31 dec.

§9 I föreningens namn upprättade handlingar och utgående skrivelser undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av endera sekreteraren eller skattmästaren. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och endera sekreteraren eller
skattmästaren ,två i förening.

§10 Förslag till val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning, som består av den avgående ordföranden och två vid årsmötet för två år valda ledamöter.

Valberedningen har att beakta att
- För att gagna kontinuitet och tillvarata erfarenhet bör eftersträvas att icke mer än fyra styrelseledamöter utbytes vid ett och samma val.
- Om ordföranden ej omväljes bör i första hand sittande vice ordförande nomineras.
- Minst en styrelseledamot ska ha sin verksamhet förlagd utanför huvudstadens område och ytterligare minst en utanför regionsjukhus.
- Övrig ledamot bör vid förnyad mandattid i första hand nomineras till annat styrelseuppdrag.

Omröstningen vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.

Andra frågor avgöras, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller då den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Bordläggning av ärenden må ej nekas om minst fem medlemmar förenar sig i begäran därom. Då en fråga varit bordlagd en gång, må ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar. När frågan tredje gången förekommer skall den till avgörande företagas.

§11 Envar medlem av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingar men ej i föreningens beslut.

§12 Föreningen håller ordinarie årsmöte vid tidpunkt som styrelsen bestämmer varvid föredrages följande ärenden:
a) val av justeringsmän
b) styrelseberättelse och årsredovisning
c) revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet och disposition av föreningens resultat.
d) val av styrelse i överensstämmelse med stadgandena i §7 samt två revisorer och två revisorsuppleanter
e) val av representanter i Svenska Läkarsällskapets fullmäktige och suppleanter
f) arbetsordning för det kommande året
g) årsavgift för det kommande räkenskapsåret
h) övriga föreningsärenden

Härutöver kan föreningen hålla extra årsmöte. Vid extra årsmöte kan endast beslutas i ärenden, som i behörig ordning tillkännagjorts i kallelsen till mötet.

Fråga eller frågor om sektion skall uppföra på fullmäktigmötets arbetsordning bör behandlas av ordinarie möte med sektionen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

§13 Förslag till ändring av dessa stadgar må icke avgöras vid det sammanträde eller årsmöte, då det blivit väckt. För att föreslagen ändring skall anses antagen, fordras beslut å nästa årsmöte men minst två tredjedelars av de avgivna rösterna. Förslaget skall tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet, och vara åtföljd av styrelsens yttrande. Beslutad ändring träder i kraft sedan den framställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkareförbund.

Stadgar och arbetsordning för Svensk förening för cardiologi, Svenska Läkaresällskapets sektion för cardiologi, godkända den 2 dec 1947, med ändring den 2 dec 1952.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen godkända den 19 april 1966 och den 4 dec 1980.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för cardiologi godkända vid årsmötet den 4 dec 1980 och den 2 dec 1981.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 5 dec 1986 och den 2 dec 1987.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 30 nov 1995 och den 28 nov 1996.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 29 nov 2001 och den 28 nov 2002.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 28 nov 2002 och den 27 nov 2003.

Stadgar för Svenska Cardiologföreningen tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för kardiologi godkända vid årsmötet den 27 nov 2003 och vid extra årsmöte den 5 maj 2004.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.