Stadgar

Stadgar - Vuxna med medfödda hjärtfel

1. Arbetsgruppen godkänns av, och verkar på uppdrag av, Svenska Cardiologföreningen.

2. Arbetsgruppen skall bestå av fem till tio personer. Om möjligt ska arbetsgruppen representera olika sjukhuskategorier och ha en jämn geografisk spridning tillika jämn könsfördelning.

3. Ordförande skall vara medlem i Svenska Cardiologföreningen. Medlemmar som är läkare bör vara medlemmar i Svenska Cardiologföreningen.

4. Svenska Cardiologföreningens styrelse utser ordförande och ledamöter efter förslag från arbetsgruppens valberedning. Valberedningen ska bestå av tidigare ordförande, sittande ordförande samt representant från styrelsen. Alla ledamöter väljs för tre år med möjlighet till omval. Omval bör endast ske en gång, dock är det inte lämpligt att mer än hälften av arbetsgruppen bytas ut samtidigt. Nyval ska ske under första kvartalet för att kunna presenteras på årsmötet som sker under andra kvartalet. Arbetsgruppen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare.

5. Arbetsgruppens uppgifter är: - Att utveckla och bevaka området GUCH i Svenska Cardiologföreningen - Att, gällande GUCH, - vara styrelsen behjälplig vid besvarandet av remisser som inkommer till Svenska Cardiologföreningen. - anordna IPULS-granskade utbildningar. - ge förslag till, och medverka i, symposier på Riksstämman och Kardiovaskulära vårmötet.

6. Årsrapport och verksamhetsplan för kommande år skall inlämnas till styrelsen senast en månad före Svenska Cardiologföreningens årsmöte. Årsrapporten skall publiceras på föreningens hemsida och redovisas på årsmötet. Budgetäskande för utbildningsaktiviteter inlämnas i förväg till styrelsen.

7. Arbete med Svenska Cardiologföreningen kräver full transparens vad gäller finansiering. 8. Arbetsgruppens medlemmar skall lämna jävsdeklarationer till föreningens revisor senast 1 månad före Svenska Cardiologföreningens årsmöte.

/2012